Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szwajcarsko – Polski Program Wspó?pracy

 

Stowarzyszenie Mi?o?ników Wsi Rogi od 1lipca 2013 r. do 31listopada 2013r. realizuje projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Program Wspó?pracy w ramach konkursu „Alpy Karpatom  program na rzecz uwolnienia potencja?u ekonomicznego obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”

 

OPIS PROJEKTU

Tytu?

Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi poprzez remont wiatraka, opracowanie prezentacji multimedialnej na temat historii m?ynarstwa oraz druk pocztówek promocyjnych.

 

Lokalizacja

Województwo podkarpackie, powiat kro?nie?ski, gmina Miejsce Piastowe, miejscowo?? Rogi

Koszt projektu i kwota wnioskowanego dofinansowania

Ca?kowite koszty kwalifikowalne – ca?kowite koszty projektu (A)

Kwota wnioskowanego dofinansowania (B)

Udzia? % kwoty dofinansowania w ca?kowitych kosztach projektu (100*B/A)

23 000,00 PLN

20 700,00 PLN

90%

 

Podsumowanie

Czas trwania projektu

5 miesi?cy

Cele projektu

Cel ogólny:

Poszerzenie oferty turystycznej dla usprawnienia turystyki na Szlaku Architektury Drewnianej poprzez remont wiatraka  w Zagrodzie  Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi.

Cele szczegó?owe:

- wykorzystanie istniej?cego potencja?u Zagrody Etnograficznej,

- prezentacja i promocja zasobów dziedzictwa historyczno-etnograficznego  wsi, obszaru i regionu,

- wsparcie ofert turystycznych zwi?zanych z rozrywk? dla turystów odwiedzaj?cych obszar i region.

 

 

Partner

Stowarzyszenie „Przyjazna Szko?a”

Grupa/-y docelowa/-e[1]

Tury?ci polscy i zagraniczni, spo?eczno?? lokalna, ludno?? okolicznych gmin, powiatów, województw.

Szacunkowe rezultaty

1. Promocja dziedzictwa historyczno-etnograficznego wsi

4. Wzrost atrakcyjno?ci miejscowo?ci  Rogi

5.Wzrost zainteresowania ludno?ci dziedzictwem historyczno - etnograficznym

5.Poszerzenie oferty sp?dzania wolnego czasu dla turystów i spo?eczno?ci lokalnej

G?ówne dzia?ania

1. Remont wiatraka z zewn?trz

2. Remont wiatraka wewn?trz

3. Pokazy mielenia zbo?a

4. Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat historii m?ynarstwa na obszarze oraz mechanizmu m?yna wiatrowego

5. Druk pocztówek

6. Spotkanie podsumowuj?ce

Cel ogólny: Poszerzenie oferty turystycznej dla usprawnienia turystyki na Szlaku Architektury Drewnianej poprzez remont wiatraka w Zagrodzie  Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi. Zagroda Etnograficzna zlokalizowana w bliskim s?siedztwie ko?cio?a p.w. ?w. Bart?omieja, który znajduje si? na Szlaku Architektury Drewnianej, co czyni miejsce szczególnym dla turystów i ludno?ci. W zagrodzie znajduje si? budynek  umeblowany w stylu lat 60-tych XX wieku oraz wiatrak, któremu w ramach projektu zostanie przywrócony dawny wygl?d oraz zostan? podj?te dzia?ania s?u??ce promocji historii m?ynarstwa na tym obszarze. Projekt zwi?kszy atrakcyjno??  turystyczn? oraz  poszerzy ofert? na Szlaku Architektury Drewnianej. Cel ogólny zostanie osi?gni?ty poprzez realizacj? dzia?a? wykazanych w bud?ecie.

Cele szczegó?owe zak?adaj? wzrost wykorzystania istniej?cego potencja?u,  prezentacja i promocj? zasobów, wsparcie ofert turystycznych zwi?zanych z rozrywk? dla turystów odwiedzaj?cych obszar
i region – przyczyni? si? do wsparcia rozwoju oferty turystycznej miejscowo?ci, obszaru, regionu. Dzi?ki pracom wykonanym w zagrodzie jej warto??  historyczno-etnograficzna wzro?nie, a obecne zasoby b?d? lepiej s?u?y?y turystom i odwiedzaj?cym.

Dzia?ania:
1. Remont wiatraka z zewn?trz –remont, ?cian, drewnianej konstrukcji no?nej, wi??by dachowej,  pokrycia dachowego oraz skrzyde? wiatraka. Prace remontowe rozpoczn? si? w lipcu i trwa? b?d? przez 3 miesi?ce.

2. Remont wiatraka wewn?trz – remont urz?dze? do mielenia zbo?a: urz?dzenie nap?dzaj?ce, przek?adki, pytel, ko?o, pas transmisyjny. Prace rozpoczn? si? równolegle z remontem z zewn?trz  i trwa? b?d? 3 miesi?ce.

Wnioskodawca w drodze zapytania ofertowego dokona wyboru wykonawcy us?ugi remontowej.

3. Pokazy mielenia zbo?a – po remoncie urz?dzenia do mielenia zbo?a cz?onkowie Stowarzyszenia „Przyjazna Szko?a”  naucz? si? samodzielnie uruchamia? urz?dzenie. Nabycie umiej?tno?ci i zapoznanie si? z tradycyjn? technik? pozwoli na organizacj? pokazów, w których b?d? mogli partycypowa? jako obserwatorzy lub uczestnicy procesu przemia?u ziarna. B?d? równie? obecni na spotkaniu podsumowuj?cym. Dzia?anie b?dzie realizowane przez partnera projektu.

4. Opracowanie prezentacji multimedialnej - historia m?ynarstwa na obszarze – w drodze rozpoznania rynku wnioskodawca zawrze umow? cywilno-prawn? z regionalist? na opracowanie prezentacji multimedialnej, która b?dzie na sta?e wpisana do oferty Zagrody Etnograficznej. Materia? fotograficzny do prezentacji – wnioskodawca, partner.

5. Druk pocztówek –500 szt., które b?d?  prezentowa?y m?yn wiatrowy oraz atrakcje zwi?zane z tematem m?ynarstwa. Opracowanie graficzne wykona partner projektu, druk wykona drukarnia posiadaj?ca najlepsz? ofert? odzwierciedlaj?c? stosunek jako?ci do ceny wybrana w drodze zapytania ofertowego przez wnioskodawc?.

6. Spotkanie podsumowuj?ce. Na zako?czenie projektu odb?dzie si? spotkanie, zorganizowane dla spo?eczno?ci lokalnej i osób zaanga?owanych podczas którego Wnioskodawca poinformuje zebranych o korzy?ciach p?yn?cych z realizacji projektu oraz pomocy finansowej udzielonej  z Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó?pracy. Zebrani obejrz? przygotowan? prezentacj? i wezm? udzia? w procesie przemia?u zbo?a na m?k?.

 

23 listopada 2013 r. o godzinie 9,30 w Zagrodzie Etnograficzne w Rogach odb?dzie si? spotkanie podsumowuj?ce projekt „ Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi poprzez remont wiatraka, opracowanie prezentacji multimedialnej na temat historii m?ynarstwa oraz druk pocztówek promocyjnych”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich ch?tnych na spotkania, podczas którego przeprowadzimy pokaz przemia?u zbo?a na m?k? w wiatraku odremontowanym w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Wspó?pracy.

Galeria :

 


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski