Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szwajcarsko – Polski Program Wspó?pracy

 

Stowarzyszenie Mi?o?ników Wsi Rogi od 1maja 2014 r. do 1listopada 2014r. realizuje projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Program Wspó?pracy w ramach konkursu „Alpy Karpatom  program na rzecz uwolnienia potencja?u ekonomicznego obszarów województwa podkarpackiego”

 

OPIS PROJEKTU

Tytu?

Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi  poprzez remont ku?ni i przygotowanie pokazów kowalstwa tradycyjnego.

Lokalizacja

Województwo podkarpackie, powiat kro?nie?ski, gmina Miejsce Piastowe, miejscowo?? Rogi

Koszt projektu i kwota wnioskowanego dofinansowania

Ca?kowite koszty kwalifikowalne – ca?kowite koszty projektu (A)

Kwota wnioskowanego dofinansowania (B)

Udzia? % kwoty dofinansowania w ca?kowitych kosztach projektu (100*B/A)

23 000,00 PLN

20 700,00 PLN

90%

 

Podsumowanie

Czas trwania projektu

6 miesi?cy od 01.05 do 01.11.2014 r.

Cele projektu

Cel ogólny:

Poszerzenie oferty turystycznej dla usprawnienia turystyki na Szlaku Architektury Drewnianej poprzez remont ku?ni w Zagrodzie  Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi.

Cele szczegó?owe:

- wykorzystanie nowego obiektu tj. ku?ni do zaprezentowania tradycyjnego kowalskiego rzemios?a,

- prezentacja i promocja zasobów dziedzictwa historyczno-etnograficznego  wsi, obszaru i regionu,

- wsparcie ofert turystycznych zwi?zanych z rozrywk? dla turystów odwiedzaj?cych obszar i region.

 

Partner/-zy

Stowarzyszenie „Przyjazna Szko?a”

Grupa/-y docelowa/-e[1]

Tury?ci polscy i zagraniczni, spo?eczno?? lokalna, ludno?? okolicznych gmin, powiatów, województw

Szacunkowe rezultaty

1. Przywrócenie rangi zawodu kowala w spo?eczno?ci lokalnej

2. Promocja dziedzictwa historyczno-etnograficznego wsi

3. Wzrost atrakcyjno?ci miejscowo?ci  Rogi

4.Wzrost zainteresowania ludno?ci popularnym dawniej zawodem kowala,

5.Poszerzenie oferty sp?dzania wolnego czasu dla turystów i spo?eczno?ci lokalnej

 

G?ówne dzia?ania

1. Remont ku?ni

2. Pokazy kowalstwa tradycyjnego

3. Spotkanie podsumowuj?ce i promuj?ce projekt

 

Cel ogólny: Poszerzenie oferty turystycznej dla usprawnienia  turystyki na Szlaku Architektury Drewnianej poprzez remont ku?ni w Zagrodzie  Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi. Zagroda sk?ada si? ze starego budynku mieszkalnego i dawnego m?yna wiatrowego, uruchomionego dzi?ki  funduszom SPPW. Kontynuuj?c nasze dzia?ania, chcemy udost?pni? zwiedzaj?cym ku?ni?, by popularyzowa? dawny zawód kowala, poprzez organizowanie pokazów kowalstwa tradycyjnego. Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje kowalskie w naszej wsi przetrwa?y - zawód kowala tak samo dzi? jak i kiedy? mo?e by? sposobem na ?ycie.  Ka?dy kowal, by by? rozpoznawalnym znakowa? wykonane przez siebie przedmioty swoj? cech?. Poprzez pokazy kowalstwa tradycyjnego organizowane w Zagrodzie, chcemy przywróci? do dawnej ?wietno?ci ten gin?cy zawód.

Cele szczegó?owe zak?adaj? wykorzystanie nowego obiektu tj. ku?ni do prezentowania tradycyjnego kowalskiego rzemios?a i promocj? zasobów dziedzictwa historyczno-etnograficznego oraz wsparcie ofert turystycznych. Dzi?ki wyremontowaniu ku?ni atrakcyjno?? zarówno Zagrody jak i miejscowo?ci Rogi wzro?nie. Cele zostan? osi?gni?te poprzez realizacj? dzia?a? wykazanych w bud?ecie.

 

 

Grupy docelowe – odwiedzaj?cy Zagrod? Etnograficzn? – ok. 2 000 osób:  mieszka?cy wsi Rogi, okolicznych miejscowo?ci, gmin, powiatów, województw, tury?ci polscy i zagraniczni podró?uj?cych na Szlaku Architektury Drewnianej.

 

Zagroda Etnograficzna powsta?a w sierpniu 2012 roku w celu ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i etnograficznego wsi. W zagrodzie znajduje si? stary budynek mieszkalny, którego wn?trze stylizowane jest na lata 60-te XX wieku, ogródek kwiatowo – zio?owy ogrodzony sztachetowym p?otem. W obej?ciu znajduje si? m?yn wiatrowy, który zosta? wyremontowany i uruchomiony dzi?ki funduszom SPPW i jest obecnie czynnym ?wiadkiem historii m?ynarstwa na obszarze. W obej?ciu zagrody znajduje si? stary  budynek dawnej ku?ni.

 

Problem:

Ku?nia jest nieczynna, budynek jest pusty -  brak w nim paleniska, okapu odprowadzaj?cego dym, przewodu dymowego, stanowisk kowalskich i niezb?dnego wyposa?enia, które by umo?liwi?o uruchomienie obiektu dla zwiedzaj?cych i organizowanie pokazów kowalstwa tradycyjnego.

 

Potrzeba:

  1. 1. Wyremontowanie i przygotowanie ku?ni do pracy kowalskiej.

Ku?nia po dokonaniu prac remontowych, wybudowaniu paleniska, okapu odprowadzaj?cego dym, przewodu dymowego, stanowisk kowalskich i wyposa?eniu w niezb?dne sprz?ty, b?dzie przygotowana do organizowania pokazów kowalstwa tradycyjnego i uruchomienia obiektu dla zwiedzaj?cych.

  1. 2. Podniesienie warto?? historyczno – etnograficzn? zbiorów zagrody, a przez to spowodowanie wi?kszego wzrostu zainteresowania odwiedzaj?cych tradycyjnym zawodem kowala.
  2. 3. Wsparcie ofert turystycznych zwi?zanych z rozrywk? dla turystów odwiedzaj?cych obszar i region.

Ograniczenia – odwiedzaj?cy Zagrod? Etnograficzn? nie maj? mo?liwo?ci obserwacji i uczestnictwa w pracach kowalskich z uwagi na stan techniczny budynku, oraz brak niezb?dnych stanowisk, urz?dze? i sprz?tów niezb?dnych do wykonywaniu . Projekt pozwoli na przywrócenie obiektowi ku?ni funkcji, któr? przez wieki pe?ni?a w ?rodowisku lokalnym.

 

Dzia?ania wymienione w projekcie przyczyni? si? do osi?gni?cia celów niniejszego naboru:

-     Wyremontowanie i przygotowanie ku?ni do pracy kowalskiej i umieszczenie obiektu w ofercie dla zwiedzaj?cych.

-     Organizacja pokazów kowalstwa tradycyjnego z wykorzystaniem faktów historycznych, wiedzy etnograficznej oraz lokalnych tradycji kowalskich, które stan? si? dost?pne i przeznaczone na u?ytek odwiedzaj?cych Zagrod? Etnograficzn? – b?dzie to zarazem znakomita promocja ca?ego przedsi?wzi?cia i funduszy SPPW.

-     Spotkanie promocyjno-informacyjne podsumowuj?ce projekt skierowane b?dzie do spo?eczno?ci lokalnej i potencjalnych turystów. Jego celem b?dzie przekazanie informacji na temat SPPW i korzy?ci p?yn?cych z otrzymanego wsparcia finansowego, a tak?e zaprezentowanie nowo otwartej ku?ni i przywrócenie dawnej ?wietno?ci gin?cemu zawodowi kowala, poprzez otwarty pokazy kowalstwa tradycyjnego. Na spotkanie jako dodatkowa zach?ta zostanie przygotowana degustacja dawnych potraw i przysmaków nawi?zuj?cych do tradycji kulinarnych naszej miejscowo?ci.

-     Projekt wspiera dzia?ania stowarzyszenia, poszerza i wyd?u?a ofert? turystyczn?, wzro?nie równie? atrakcyjno?? Zagrody. Jest te? szansa, by w wyremontowanym obiekcie w przysz?o?ci stworzy? sta?e miejsce pracy dla kowala, urz?dzaj?cego pokazy kowalstwa dla zwiedzaj?cych.

 

 

Dzia?ania, rola wnioskodawcy i partnera

1.Wyremontowanie i przygotowanie do pracy kowalskiej ku?ni – remont ?cian, wykonanie otworu do?wietlaj?cego wn?trze, wybudowaniu paleniska, okapu, przewodu dymowego, stanowisk kowalskich i wyposa?enie ku?ni w niezb?dne urz?dzenia kowalskie. Wnioskodawca w drodze zapytania ofertowego dokona wyboru wykonawcy.

 

2. Organizacja pokazów kowalstwa tradycyjnego z wykorzystaniem wiedzy etnograficznej oraz lokalnych tradycji kowalskich. Bedzie to zarazem znakomita promocja ca?ego przedsi?wzi?cia i funduszy SPPW.

Po remoncie i przygotowaniu do pracy kowalskiej ku?ni Partnerzy projektu tj. cz?onkowie Stowarzyszenia „Przyjazna Szko?a” b?d? pomaga? przygotowywa? pokazy i aktywizowa? uczniów ze Spo?ecznego Gimnazjum w Rogach do udzia?u w pokazach i spotkaniu podsumowuj?cym.

 

3.Spotkanie podsumowuj?ce. Na zako?czenie projektu zorganizujemy spotkanie podsumowuj?ce, podczas którego Wnioskodawca poinformuje zebranych ( spo?eczno?? lokalna, tury?ci) o korzy?ciach p?yn?cych z realizacji projektu oraz pomocy finansowej udzielonej
z SPPW. Na spotkanie jako dodatkowa zach?ta zostanie przygotowana degustacja dawnych potraw nawi?zuj?cych do tradycji kulinarnych naszej miejscowo?ci.

 

  1. Zatrudnienie Koordynatora projektu, który przygotuje zapytania ofertowe, umowy precyzyjnie okre?laj?ce zakres zleconych prac, protoko?y odbioru, dopilnuje rzetelno?ci i solidno?ci wykonania zleconych prac, zorganizuje pokazy kowalskie i  spotkanie podsumowuj?ce, zajmie si? równie? przygotowaniem wszelkich dokumentów ksi?gowych, wniosku o p?atno??, dopilnuje ko?cowego rozliczenia projektu i ewentualnych uzupe?nie?.

 

Wska?niki rezultatu:

1.Przywrócenie rangi zawodu kowala poprzez wykorzystanie nowego obiektu tj. ku?ni do zaprezentowania tradycyjnego kowalskiego rzemios?a. Wzrost zainteresowania ludno?ci dawnymi zawodami.

2.Poszerzenie oferty sp?dzania wolnego czasu dla turystów i spo?eczno?ci lokalnej poprzez prezentacj? i promocj? zasobów dziedzictwa historyczno-etnograficznego wsi, obszaru i regionu.

3.Wzrost atrakcyjno?ci miejscowo?ci Rogi poprzez wsparcie ofert turystycznych.

Sprawdzalne wska?niki rezultatów projektu

1. Iiczba odwiedzaj?cych Zagrod? Etnograficzn? – 2000 osób/rok

2. liczba pracowników zaanga?owanych w us?ugi zwi?zane z turystyk? produktem lokalnym - 2 osoby

3. liczba NGO które poszerz? dzia?alno?? w kierunku turystyki, produktu lokalnego, promocji i kultury – 2 szt.

4. Wyd?u?enie sezonu turystycznego w regionie – 30 dni

 

Mierzalne produkty projektu:

- Wyremontowana i przygotowana do pracy ku?nia – 1 szt.

- Pokazy kowalstwa tradycyjnego – 3 szt.

-Spotkanie podsumowuj?ce projekt – 1 szt.

Fotorelarcja

  

Serdecznie zapraszamy!

W ?rod? 23.10.2014 r. o godz. 17,00 w Domu Ludowym w Rogach odb?dzie si? spotkanie podsumowuj?ce projekt pn. Wzbogacenie oferty Zagrody Etnograficznej w miejscowo?ci Rogi poprzez remont ku?ni i przygotowanie pokazów kowalstwa tradycyjnego. Projekt jest realizowany w ramach: Szwajcarsko-Polski Program Wspó?pracy Projekt: Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencja?u ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego. Dzia?anie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarz?dowych

 

 Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski