Stowarzyszenie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SMWR

Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi powsta?o 28 grudnia 1999 r. Kilkana?cie osb skupionych wok? idei ratowania miejscowego dziedzictwa za?o?y?o z potrzeby serca organizacj?, by skutecznie dzia?a? dla dobra Rogw. Nasz? pierwsz? inicjatyw? by?o wybudowanie obelisku na cmentarzu parafialnym, upami?tniaj?cego ?o?nierzy poleg?ych podczas I wojny ?wiatowej na terenie wsi. Otoczyli?my rwnie? opiek? zapomniany ju? cmentarz choleryczny.

W ramach ochrony dorobku kulturowego naszej miejscowo?ci-dzi?ki uprzejmo?ci Skansenu Budownictwa Ludowego w Sanoku odrestaurowali?my kilkana?cie rogowskich kapliczek, nadwer??onych z?bem czasu. W celu zachowania i popularyzowania miejscowej gwary zainicjowali?my rwnie? powstanie zespo?u obrz?dowo-?piewaczego ROGOWICE. Przy jego udziale organizujemy liczne imprezy kulturalne-do?ynki oraz ciesz?ce si? olbrzymi? popularno?ci? BIESIADY ROGOWSKIE. Ze szczegln? trosk? piel?gnujemy i kultywujemy miejscowe tradycje, widz?c w nich podstaw? naszej to?samo?ci.

Dokumentujemy i archiwizujemy wszystko, co dotyczy historii i kultury naszej wsi. Otaczamy opiek? najcenniejszy zabytek Rogw-Ko?ci? Parafialny p.w. ?wi?tego Bart?omieja Aposto?a-sfinansowali?my zakup materia?w u?ytych do odnowienia zakrystii, w najbli?szym czasie zakupimy alarm przeciwpo?arowy do ?wi?tyni. Animujemy ?ycie kulturalne we wsi organizuj?c liczne wystawy, konkursy plastyczne oraz rocznice.

Zorganizowali?my bieg O WIELK? NAGROD? ROGW z udzia?em najlepszych polskich sportowcw w powy?szej dyscyplinie. Pobudzamy do dzia?ania miejscowe organizacje. Od trzech lat wsp?pracujemy sukcesywnie z Fundacj? Wspomagania Wsi, dzi?ki ktrej realizujemy ju? trzeci projekt skierowany do miejscowej spo?eczno?ci. Naszym najbli?szym celem jest realizacja szlaku rowerowego, przy ktrym wyeksponujemy tutejsze zabytki oraz za?o?ymy niewielki skansen. Swoje sukcesy upatrujemy w otwarciu si? na innych, maj?c jako atut to, co otrzymali?my od przesz?o?ci. Staramy si? zintegrowa? spo?eczno?? wiejsk? wok? dzia?a? na rzecz naszej miejscowo?ci, chcemy przekaza? przysz?ym pokoleniom wie? pi?kniejsz? i ?wiadom? swojej warto?ci.


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski