STATUT SMWR

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

STATUT

STOWARZYSZENIA MI?O?NIKW WSI ROGI

Rozdzia? I

POSTANOWIENIA OGLNE

1

 1. Stowarzyszenie nosi nazw? Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi i jest dalej zwane Stowarzyszeniem.
 2. God?o ma kszta?t owalny. W otoku znajduje si? napis: Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi 1999. W cz??ci ?rodkowej znajduje si? odwzorowanie piecz?ci gromady Rogowskiej XIX wieku. Kolor t?a otoku jest z?oty, a cz??ci ?rodkowej zielony.
 3. Wizerunek god?a przedstawia za??cznik nr 1 do statutu.

2

Stowarzyszenie posiada osobowo?? prawn? i mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?, w rozmiarach s?u??cych realizacji celw statutowych, na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych. Dochd z dzia?alno?ci gospodarczej przeznaczony jest na realizacj? celw statutowych.

3

 1. Terenem dzia?ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedziba w?adz Stowarzyszenia znajduje si? na terenie miejscowo?ci Rogi.

4

Stowarzyszenie mo?e by? cz?onkiem organizacji regionalnych i krajowych o podobnym zakresie dzia?ania.

5

Stowarzyszenie jest organizacj? apolityczn?.

51

Stowarzyszenie mo?e zatrudnia? pracownikw.


Rozdzia? II

CELE I ?RODKI DZIA?ANIA STOWARZYSZENIA

6

 1. Stowarzyszenie ma s?u?y? zaspokojeniu potrzeb spo?eczno?ci lokalnej, a w szczeglno?ci poprzez:

a) organizowanie imprez kulturalno-o?wiatowych,

b) inspirowanie dzia?a? na rzecz o?wiaty, kultury, sztuki i rzemios?a artystycznego,

c) wspieranie i prowadzenie dzia?alno?ci wydawniczej,

d) popularyzowanie wiedzy o historii i dniu dzisiejszym miejscowo?ci Rogi,

e) dokumentowanie historii miejscowo?ci Rogi,

f) prowadzenie dzia?alno?ci charytatywnej,

g) utrzymywanie kontaktu z lud?mi wywodz?cymi si? z Rogw, w tym tak?e z Poloni?,

h) popieranie dzia?a? na rzecz ochrony ?rodowiska naturalnego,

i) prowadzenie profilaktyki antyuzale?nieniowej,

j) zwalczanie patologii spo?ecznych i przeciwdzia?anie bezrobociu.

 1. Stowarzyszenie prowadzi dzia?alno?? nieodp?atn? w zakresie okre?lonym w 6 ust. 1 lit. a-j.

3. Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? odp?atn? w zakresie okre?lonym w 6 ust. 1 lit. a-e.

4. Celami Stowarzyszenia s? rwnie?:

1) pomoc spo?eczna, w tym w szczeglno?ci pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji ?yciowej oraz wyrwnywanie szans tych rodzin i osb,

2) nauka, edukacja, o?wiata iwychowanie,

3) wspieranie rodzin i systemu pieczy zast?pczej,

4) dzia?alno?? charytatywna i dobroczynno??,

5) ochrona i promocja zdrowia,

6) dzia?alno?? na rzecz osb niepe?nosprawnych,

7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczeglno?ci osb pozostaj?cych bez pracy i zagro?onych zwolnieniem z pracy,

8) dzia?alno?? na rzecz rwnych praw kobiet i m??czyzn,

9) dzia?alno?? na rzecz osb starszych i w wieku emerytalnym,

10) dzia?alno?? wspomagaj?ca rozwj gospodarczy, w tym rozwj przedsi?biorczo?ci spo?ecznej,

11) dzia?alno?? wspomagaj?ca rozwj techniki, wynalazczo?ci i innowacyjno?ci oraz rozpowszechnianie i wdra?anie nowych rozwi?za? technicznych w praktyce gospodarczej,

12) dzia?alno?? wspomagaj?ca rozwj wsplnot i spo?eczno?ci lokalnych,

13) kultura, sztuka, ochrona dbr kultury i dziedzictwa narodowego,

14) kultura fizyczna i sport,

15) ekologia, ochrona ?rodowiska i zwierz?t,

16) turystyka i krajoznawstwo,

17) upowszechnianie i ochrona wolno?ci i praw cz?owieka oraz swobd obywatelskich, a tak?e dzia?ania wspomagaj?ce rozwj demokracji,

18) dzia?alno?ci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw
i wsp?pracy mi?dzy spo?ecze?stwami,

19) wspieranie wolontariatu,

20) przeciwdzia?anie uzale?nieniom i patologiom spo?ecznym.

7

Stowarzyszenie mo?e wsp?dzia?a? z innymi instytucjami i organizacjami w celu lepszego realizowania celw statutowych.

Rozdzia? III

PRAWA I OBOWI?ZKI CZ?ONKW

8

Cz?onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na:

a) cz?onkw rzeczywistych,

b) cz?onkw wspieraj?cych,

c) cz?onkw honorowych.

9

 1. Cz?onkami mog? by? obywatele polscy i cudzoziemcy.
 2. Osoby ma?oletnie mog? by? cz?onkami Stowarzyszenia, ale nie przys?uguje im: czynne i bierne prawo wyborcze do w?adz Stowarzyszenia oraz nie mog? g?osowa? na Walnym Zebraniu. Osoby ma?oletnie s? zwolnione z obowi?zku op?acania sk?adek.

10

 1. Warunkami przyst?pienia do Stowarzyszenia s?:

a) wype?nienie deklaracji cz?onkowskiej,

b) zgoda Zarz?du wyra?ona w uchwale,

c) op?acenie sk?adki cz?onkowskiej.

 1. W przypadku odmownej decyzji Zarz?du kandydatowi przys?uguje odwo?anie
  do Walnego Zebrania, ktrego decyzja jest ostateczna.
 2. Tre?? deklaracji cz?onkowskiej okre?la Zarz?d.

11

 1. Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e by? osoba fizyczna lub prawna zainteresowana dzia?alno?ci? i popieraj?ca cele Stowarzyszenia.
 2. Cz?onkw wspieraj?cych przyjmuje Zarz?d.

12

 1. Godno?? cz?onka honorowego mo?e otrzyma? osoba fizyczna szczeglnie zas?u?ona dla rozwoju miejscowo?ci Rogi.
 2. Godno?? cz?onka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarz?du. Wymagana jest wi?kszo?? 2/3 g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onkw rzeczywistych.

13

Cz?onkowie s? zobowi?zani do:

a) przestrzegania statutu, regulaminw i uchwa? w?adz,

b) regulaminowego op?acania sk?adek,

c) aktywnego uczestnictwa w dzia?alno?ci Stowarzyszenia w ramach w?asnych mo?liwo?ci.

14

 1. Cz?onkowie rzeczywi?ci maj? prawo:

a) czynne i bierne wyborcze,

b) zg?aszania kandydatw na cz?onkw w?adz,

c) noszenia odznaki Stowarzyszenia,

d) zg?aszania wnioskw dotycz?cych dzia?alno?ci Stowarzyszenia.

 1. Cz?onkowie honorowi:

a) maj? prawo uczestnictwa w posiedzeniach w?adz Stowarzyszenia z g?osem doradczym,

b) maj? prawo noszenia odznaki Stowarzyszenia

c) s? zwolnieni z obowi?zku op?acania sk?adek.

 1. Cz?onkowie wspieraj?cy b?d?cy osobami fizycznymi maj? prawo:

a) bierne wyborcze,

b) noszenia odznaki Stowarzyszenia.

 1. Cz?onkowie wspieraj?cy maj? prawo zg?aszania wnioskw dotycz?cych dzia?alno?ci Stowarzyszenia.

141

 1. Zarz?d mo?e zawiesi? cz?onkowstwo cz?onka, ktry nie wywi?zuje si? ze swych obowi?zkw. O decyzji nale?y poinformowa? cz?onka w terminie 14 dni od jej podj?cia.
 2. Cz?onkowi zawieszonemu w prawach nie przys?uguje bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Od decyzji Zarz?du w sprawie zawieszenia cz?onkostwa przys?uguje odwo?anie do najbli?szego Walnego Zebranie, ktrego decyzja jest ostateczna.

15

Cz?onkostwo ustaje w przypadku:

a) ?mierci,

b) wyst?pienia ze Stowarzyszenia zg?oszonego na pi?mie,

c) skre?lenia z listy cz?onkw,

d) utraty osobowo?ci prawnej przez cz?onka wspieraj?cego.

16

 1. Skre?lenie z listy cz?onkw nast?puje w drodze uchwa?y Zarz?du, je?li:

a) cz?onek nie op?aca? sk?adek przez okres dwch lat,

b) zachowanie cz?onka uchybia oglnie przyj?tym zasadom.

 1. Od decyzji Zarz?du o skre?leniu z listy cz?onkw przys?uguje odwo?anie do Walnego Zebrania, ktrego decyzja jest ostateczna.
 2. Cz?onek mo?e by? zwolniony z obowi?zku op?acania sk?adek ze wzgl?du na trudn? sytuacj? materialn?. O zwolnieniu postanawia Zarz?d w formie uchwa?y.

Rozdzia? IV

W?ADZE STOWARZYSZENIA

17

W?adzami Stowarzyszenia s?:

a) Walne Zebranie,

b) Zarz?d,

c) Komisja Rewizyjna.

18

W przypadku sporu kompetencyjnego domniemuje si? kompetencji Zarz?du.

19

1. Kadencja Zarz?du i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

2. Wyboru i odwo?ania Zarz?du i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Cz?onkw.

3. W przypadku ?mierci lub rezygnacji cz?onkw Zarz?du i Komisji Rewizyjnej organy te dobieraj? do swojego sk?adu brakuj?c? liczb? cz?onkw.

4.Kadencja dobranych cz?onkw ko?czy si? razem z kadencj? pozosta?ych cz?onkw.

5.Punkt 3 nie stosuje si?, je?li liczba osb dobranych przekroczy?aby 1/3 statutowego sk?adu danego organu.

20

1. Uchwa?y w?adz zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osw w g?osowaniu jawnym przy obecno?ci co najmniej po?owy cz?onkw uprawnionych do g?osowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowi? inaczej.

2. Na wniosek cz?onka Stowarzyszenia ka?de g?osowanie mo?e by? przeprowadzone w trybie tajnym, po przeg?osowaniu.

21

Walne Zebranie jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia i mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.

22

Do kompetencji Walnego Zebrania nale?y:

a) ustalanie kierunkw rozwoju,

b) przyjmowanie sprawozda? Zarz?du,

c) wybr w?adz,

d) odwo?ywanie w?adz,

e) udzielanie absolutorium Zarz?dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f) nadawanie tytu?u cz?onka honorowego,

g) powo?ywanie komitetw do spraw organizowania konkretnych przedsi?wzi??,

h) rozpatrywanie odwo?a? od decyzji o nie przyj?ciu kandydata na cz?onka rzeczywistego,

i) rozpatrywanie odwo?a? od decyzji o skre?leniu cz?onka z listy cz?onkw,

j) podejmowanie decyzji o zmianie statutu,

k) podj?cie decyzji o rozwi?zaniu Stowarzyszenia.

23

Walne Zebranie musi by? zwo?ane przynajmniej jeden raz w roku. Zarz?d powiadamia cz?onkw skutecznie o terminie, miejscu i porz?dku obrad w terminie 7 dni przed planowanym terminem obrad.

24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie mo?e by? zwo?ane na wniosek:

a) Zarz?du,

b) Komisji rewizyjnej,

c) co najmniej 1/3 cz?onkw rzeczywistych.

 1. Zarz?d zwo?uje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 14 dni od daty zg?oszenia wniosku.
 2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mog? by? wy??cznie sprawy, dla ktrych zosta?o zwo?ane.

25

 1. Je?eli na pierwszy termin Walnego Zebrania nie zg?osi si? wymagana liczba cz?onkw, prowadz?cy obrady wyznacza drugi termin po 15 minutach od pierwszego terminu rozpocz?cia obrad.
 2. Podczas Walnego Zebrania zwo?anego w trybie okre?lonym w punkcie 1 nie mo?na:

a) rozwi?za? Stowarzyszenia,

b) zmieni? statutu,

c) wybra? w?adz,

d) odwo?a? w?adz,

e) nada? godno?ci cz?onka honorowego.

26

Obradom Walnego Zebrania przewodniczy prezes Zarz?du lub osoba przez niego wyznaczona.

27

Zarz?d sk?ada si? z:

a) prezesa,

b) zast?pcy prezesa,

c) sekretarza,

d) skarbnika,

e) 3 cz?onkw.

28

Do zakresu dzia?ania Zarz?du nale?y w szczeglno?ci:

a) realizacja celw statutowych i uchwa? Walnego Zebrania,

b) uchwalanie planw i bud?etu,

c) zarz?dzanie maj?tkiem Stowarzyszenia,

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz,

e) zwo?ywanie Walnego Zebrania,

f) przyjmowanie i skre?lanie cz?onkw,

g) inicjatywa uchwa?odawcza na Walnym Zebraniu,

h) ustalanie oficjalnej wyk?adni statutu,

i) sk?adanie sprawozda? z dzia?alno?ci Stowarzyszenia.

29

 1. Kandydatw mo?e zg?asza? ka?dy cz?onek rzeczywisty. Kandydatura musi zdoby? poparcie co najmniej 5 cz?onkw.
 2. W pierwszej kolejno?ci dokonuje si? wyboru prezesa Zarz?du. Wyboru dokonuje si? bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onkw rzeczywistych.
 3. Wyboru pozosta?ych cz?onkw Zarz?du dokonuje si? bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onkw rzeczywistych.
 4. Funkcje w Zarz?dzie s? rozdzielane podczas pierwszego zebrania Zarz?du.

30

 1. Odwo?ania cz?onkw Zarz?du dokonuje Walne Zebranie bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onkw rzeczywistych.
 2. Z wnioskiem o odwo?anie cz?onka Zarz?du mo?e wyst?pi?:

a) prezes,

b) Komisja Rewizyjna,

c) co najmniej 1/3 cz?onkw rzeczywistych.

31

 1. Zarz?d zbiera si? przynajmniej raz na kwarta?.
 2. Zebranie Zarz?du zwo?uje prezes.

32

W przypadku rwnej ilo?ci g?osw podczas g?osowania Zarz?du decyduj?ce znaczenie
ma g?os prezesa.

33

Komisja Rewizyjna sk?ada si? z przewodnicz?cego i dwch cz?onkw.

34

Wyboru cz?onkw Komisji Rewizyjnej dokonuje si? w trybie okre?lonym w 29.

341

 1. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? by? jednocze?nie cz?onkami Zarz?du, ani pozostawa? z nimi w stosunku pokrewie?stwa, powinowactwa lub podleg?o?ci z tytu?u zatrudnienia.
 2. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? by? skazani prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo z winy umy?lnej.
 3. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej wykonuj? swoje funkcje bezp?atnie.

35

 1. Odwo?ania cz?onkw Komisji Rewizyjnej dokonuje si? w trybie okre?lonym w 30 pkt l.
 2. Z wnioskiem o odwo?anie cz?onka Komisji Rewizyjnej mo?e wyst?pi?:

a) przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej,

b) Zarz?d,

c) co najmniej 1/3 cz?onkw rzeczywistych.

36

Do zakresu dzia?ania Komisji Rewizyjnej nale?y:

a)przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli dzia?alno?ci Stowarzyszenia ze szczeglnym uwzgl?dnieniem spraw finansowych,

b) przeprowadzanie kontroli dora?nych w miar? zaistnienia takiej potrzeby,

c)wyst?powanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarz?dowi,

d) wnioskowanie o zwo?anie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

e)wnioskowanie o odwo?anie cz?onka Zarz?du.

37

Przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej lub osoba przez niego wyznaczona mo?e uczestniczy? w obradach Zarz?du z g?osem doradczym.

Rozdzia? V

MAJ?TEK, FUNDUSZE, GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

38

 1. Maj?tek Stowarzyszenia stanowi?: nieruchomo?ci, ruchomo?ci i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia sk?adaj? si?:

a) sk?adki cz?onkowskie w wysoko?ci ustalonej w uchwale Zarz?du,

b) subwencje, darowizny, spadki, zapisy,

c) wp?ywy z dzia?alno?ci gospodarczej.

39

 1. Stowarzyszenie posiada w?asny rachunek bankowy.
 2. Zarz?d w formie uchwa?y ustala, w ktrym banku Stowarzyszenie otworzy rachunek bankowy.

40

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewn?trz oraz zaci?gania zobowi?za? maj?tkowych upowa?nionych jest dwch cz?onkw zarz?du, w tym Prezes lub Zast?pca Prezesa.

401

Zabrania si?:

a) udzielania po?yczek lub zabezpieczania maj?tkiem Stowarzyszenia w stosunku do cz?onkw, cz?onkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi pracownicy pozostaj? w zwi?zku ma??e?skim albo w stosunku pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie?stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo s? zwi?zani z tytu?u przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w dalszej cz??ci osobami bliskimi,

b) przekazywania maj?tku Stowarzyszenia na rzecz cz?onkw, cz?onkw organw, pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich, w szczeglno?ci je?eli przekazanie to nast?puje bezp?atnie lub na zasadach preferencyjnych,

c) wykorzystywania maj?tku Stowarzyszenia na rzecz cz?onkw, cz?onkw organw, pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni? w stosunku do osb trzecich,

d) zakupu na szczeglnych zasadach towarw lub us?ug od podmiotw, w ktrych uczestnicz? cz?onkowie, cz?onkowie organw oraz ich osoby bliskie.

Rozdzia? VI

ZMIANA STATUTU I ROZWI?ZANIE STOWARZYSZENIA

41

Uchwa?? w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej po?owy cz?onkw rzeczywistych.

42

Uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie wi?kszo?ci? g?osw w obecno?ci co najmniej cz?onkw rzeczywistych.

43

 1. Maj?tek Stowarzyszenia po rozwi?zaniu b?dzie przeznaczony na cele okre?lone w 6.
 2. Walne Zebranie podejmuj?ce decyzj? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia musi okre?li? dok?adnie, na ktry cel i dla jakiej instytucji b?dzie przeznaczony maj?tek.

44

Z wnioskiem w sprawach okre?lonych w 41 i 42 mog? wyst?pi?:

a)Zarz?d,

b) po?owa cz?onkw rzeczywistych.


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski