Rogi

Poprawiony (wtorek, 23 sierpnia 2011 15:35) Wpisany przez Administrator wtorek, 23 sierpnia 2011 15:15

Drukuj

Rogi

Rogi s? miejscowo?ci? le??ca na pograniczu Beskidu Niskiego i Kotliny Kro?nie?skiej rozlokowan? w dolinie niewielkiej rzeki Lubatwki. Wie? jest najwi?ksz? osad? w gminie Miejsce Piastowe i liczy obecnie 2 500 mieszka?cw. We wsi znajduje si? ko?ci?, szko?a podstawowa, ochotnicza stra? po?arna, klub sportowy, dom kultury, biblioteka gminna, o?rodek zdrowia, apteka, bank oraz kilkana?cie sklepw. Rogi znane s? rwnie? z produkcji mebli, funkcjonuje tu bowiem wiele drobnych zak?adw przemys?owych w tym stolarskich oraz metalowych, jest tutaj rwnie? huta szk?a. Rogi posiadaj? bardzo ciekawe zabytki b?d?ce udokumentowaniem bogatej miejscowej historii. W wyniku po?o?enia na styku dwch krain geograficznych tj. Beskidu Niskiego i Kotliny Kro?nie?skiej na terenie wsi wyst?puj? urozmaicone formy tak grskie jak i nizinne, co wp?yn??o zasadniczo na malowniczo?? miejscowego pejza?u.