Repertuar zespo?u "Rogowice"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zesp? ?piewaczy posiada w swoim repertuarze oko?o 70 utworw ludowych.S? to zarwno stare odnalezione i nieznane pie?ni, jak rwnie? piosenki biesiadne, w tym kilka w j?zyku ?emkowskim.


Repertuar obrz?dowy zespo?u to :

-M?ocka na boisku

Jesieni? po zako?czeniu prac polowych, s?siedzi pomagali sobie przy m?ceniu zbo?a cepami. Przychodzili na zarobek i odrobek, wsplnie wykonywali r?ne prace w gospodarstwie - robili powrozy, mielili zbo?e w ?arnach, przebierali pichote, a po zako?czonej pracy potrafili jeszcze dobrze si? bawi?. Wystarczy?o zagra? na organkach, czy grzebieniu, a ch?tnych do ta?ca nie brakowa?o.


-Zamiatacze

Drugi nasz obrz?d opowiada jak w nocy z Bo?ego Narodzenia na Szczepana kawalerowie chodzili do panien zamiata?. Poniewa? w Bo?e Narodzenie nie wolno by?o zamiata?, siano, s?oma, ktr? roz?cielano w wigilijny wieczr mog?a by? uprz?tni?ta dopiero na Szczepana.
Ten zwyczaj przetrwa? przez wiele lat "Zamiatacze" spieszyli si? by zasta? domy nieposprz?tane. Im wi?cej "band" zamiataczy odwiedzi?o w nocy dom, tym lepiej wr?y?o to na przysz?o??. Oczywi?cie chodzono przewa?nie do tych domw, gdzie by?y panny. Honor kawalerw wymaga? tego, by do upatrzonego domu wej?? za wszelk? cen?. Panny za "zamiatanie" szykowa?y pocz?stunek, a kawalerowie robili r?ne figle i despeki. Chowali buty, przyprowadzali zwierz?ta ze stajni, obwi?zywali szczepy s?om? (na urodzaj), wyci?gali wozy na kalenic?, przestawiali "wychodki". Nikt si? nie gniewa? na te zbytki, a i ?wi?ta by?y przez to jeszcze bardziej radosne, weso?e i pe?ne niespodzianek.


-Wilija

-Wilija ?w. ?ucji

Akcja i temat przedstawienia osadzony jest w realiach dawnych wierze? i zabobonw/ "To w Dzie? ?w, ?ucji i jego wilij? strach by?o z domu wychodzi? i trza by?o pilnowa? ?obej?cia, by z?? moce tam nie wlaz?y".
W widowisku pokazane s? nie tylko ciekawe wierzenia o boginiach i szczeglnie niebezpiecznych tego dnia czarownicach, ale tak?e dzia?anie zabezpieczaj?ce skutkom ich poczyna?. To w tym przedstawieniu mo?na zobaczy? jak Babka odczynia uroki, spala r?e i zamawia bol?ce piersi u karmi?cej matki.
Wszystkie opowie?ci przewijaj?ce sie w scenariuszu s? zaczerpni?te z naszych wspomnie?.


-Szczodroki

Jest to zwyczaj zwi?zany z Dniem Nowego Roku. Od wczesnych godzin porannych za szczodrokami z ?yczeniami noworocznymi chodzi?y ma?e dzieci i starsi. Dobrze by?o jak pierwsz? osob? odwiedzaj?c? dom by? m?ody ch?opal, bo to dobrze wr?y?o na ca?y nowy rok. Dlatego wygl?dano szczodrokw od samego rana i obdarowywano ich specjalnie na ten cel upieczonymi bu?eczkami (szczodroczkami), w ktre niekiedy wk?adano pieni??ek. Dawano tak?e "chleba krom", a cz?sto zw?aszcza biedniejszym wi?ksz? ilo?? jedzenia.


-Na wiesne


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski