Program ASOS

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Apetyt na ?ycie

Apetyt na ?ycie to projekt finansowany z Rz?dowego Programu na Rzecz Aktywno?ci Spo?ecznej Osb Starszych. Zaj?cia rozwijaj?ce pasj? i zainteresowania w obszarze kultury, rzemios?a i r?kodzie?a ludowego w formie warsztatowej odbywa?y si? w Zagrodzie Etnograficznej w Rogach, od czerwca do listopada 2013 r. B?dziemy kontynuowa? je dalej.

Na te dzia?ania stowarzyszenie pozyska?o ?rodki w wysoko?ci 36100 z?. z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej. W ramach projektu zorganizowano cztery rodzaje warsztatw, wycieczk? edukacyjno - integracyjn? do Medyni G?ogowskiej i do Muzeum Wsi Markowa, wydano broszur? dot. kultury ludowej, rzemios?a i r?kodzie?a artystycznego w ktrej podsumowali?my nasze dzia?ania

Kultura ludowa, obrz?dy i zwyczaje, zwi?zane s? z dniami powszednimi, obchodzonymi ?wi?tami, z odwiecznymi prawami jakimi rz?dzi?o si? ?ycie na wsi. Ca?oroczne prace polowe, od ktrych zale?a? byt mieszka?cw toczy?y si? zgodnie z prawami natury, harmonizuj?c z rytmem przyrody. Gin?ce na naszych oczach rzemios?o i r?kodzie?o artystyczne to zaj?cia codzienne mieszka?cw wsi, ktre wpisane by?y dawniej w odmierzany ci??k? prac? cykl dni, z ktrego sk?ada?o si? ca?oroczne ?ycie gospodarskie.

Cele projektu

Celem projektu jest rozwini?cie aktywno?ci spo?ecznej wok? integracji wewn?trz i mi?dzypokoleniowej osb starszych powy?ej 60 roku ?ycia i m?odzie?y w oparciu o proponowan? form? zaj?? warsztatowych. Cele zosta?y osi?gni?te przez realizacj? kompleksowego systemu wsparcia powo?anych w tym celu poszczeglnych grup tematycznych w ramach ktrych prowadzone by?y dzia?ania warsztatowe. Aktywne uczestnictwo osb starszych ( m?odzie? nie zawsze w pe?ni uczestniczy?a w tych zaj?ciach ze wzgl?du na swoje obowi?zki szkolne) i ch?? dalszego uczestnictwa przez niektrych spowodowa?o i? trenerzy prowadz?cy te zaj?cia s? ch?tni w dalszym ci?gu prowadzi? warsztaty.

Warsztaty zielarskie

Wiosna i lato to najlepszy okres na gromadzenie zi?, chocia? mo?na je zbiera? od wczesnej wiosny, a? do listopada. Podstaw? zielarstwa jest prawid?owe rozpoznanie ro?lin. Zio?a zbieramy tylko w czystym ekologicznym ?rodowisku, wybieraj?c czyste, zdrowe ro?liny. Coraz cz??ciej wracamy w naszych domach do tradycyjnej kuchni, ktra by?a przepe?niona zapachami i smakami zi?. Wiedza kulinarna naszych przodkw by?a w tym temacie znacznie wi?ksza. By pozna? i rozpropagowa? te bezcenne dary natury, ktre rosn? nieopodal w naszych ogrdkach, na naszych polach i ??kach; prowadzili?my warsztaty zielarskie - w ramach projektu Apetyt na ?ycie . Zaj?cia cieszy?y si? ogromnym zainteresowaniem i b?dziemy kontynuowa? te spotkania w nast?pnych latach.

Warsztaty bibu?karstkie

Bardzo barwnym i popularnym r?kodzie?em artystycznym by?o u nas i jest bibu?karstwo, czyli wykonywanie kwiatw i wszelkiego rodzaju ozdb z bibu?y. Dawniej spotykano si? wsplnie w domach, ucz?c si? od siebie sposobw wykonywania ozdb i przekazuj?c nawzajem wymy?lane wzory. Stworzonym pi?knym bibu?owym r?kodzie?em przyozdabiano feretrony obrazy i o?tarze w ko?cio?ach. W domach przystrajano ?wi?te obrazy, a przy drogach figury patronw i frasobliwych ?wi?tych przycupni?tych w wiejskich kapliczkach. Taki kolorowy folklor zapewne wielu z nas ma zachowany w swojej pami?ci. Aby ocali? od zapomnienia wzornictwo i klimat spotka?, na ktrych wsplnie je wykonywano - zorganizowali?my w ramach projektu warsztaty bibu?karskie. M?odzie? wraz ze starszymi tworzy?a wsplnie r?norodne kwiaty i ozdoby z bibu?y. Poniewa? ch?tnych nie brakuje, b?dziemy takie zaj?cia kontynuowa? w nast?pnych latach.

Warsztaty ceramiczne

W tych rejonach Podkarpacia, gdzie by?a odpowiedni glina zak?adano warsztaty garncarskie. Garncarze wyrabiali garnki, misy, dzbany potrzebne na co dzie? w kuchni, kafle do piecw, gliniane zabawki i glinianych ?wi?tych. W ka?dej okolicy te wyroby garncarskie r?ni?y si? od siebie zdobieniami i wzornictwem, przekazywanym z ojca na syna. W naszej wsi nie by?o ?ywych tradycji garncarskich. By pozna? t? sztuk?, grupa uczestnikw projektu Apetyt na ?ycie pojecha?a do Medyni G?ogowskiej do tamtejszej Zagrody Gancarza. Warto by?o zobaczy? to prawdziwe gliniane zag??bie i przekona? si? samemu jakie to pi?kne i niepowtarzalne rzemios?o. P?niej na przeprowadzonych w zagrodzie zaj?ciach robili?my sprz?ty, ozdoby i pami?tki z gliny. Zaj?cia cieszy?y si? ogromnym zainteresowaniem. R?cznie ulepione, wykonane tradycyjnie przedmioty (ozdobione wed?ug fantazji twrcw) s? pi?kne i niepowtarzalne. Wraz z nadej?ciem wiosny z pewno?ci? ch?tnych do wzi?cia udzia? w warsztatach ceramicznych nie zabraknie.

Warsztaty wykonywania przedmiotw z drewna

S? jeszcze rzemie?lnicy, ktrzy potrafi? wykonywa? tradycyjnie z drewna przedmioty potrzebne w codziennym gospodarstwie - takie jak np. misy, solniczki, maselniczki, niecki, siedleczki, kuszki, wa?ki, montewki, ktrzy swoj? umiej?tno?? odziedziczyli po przodkach. Bogate w surowce naturalne obszary Podkarpacia da?y tutejszym mieszka?com mo?liwo?? rozwini?cia rzemios?a u?ytkowego i artystycznego. Miejscowi stolarze wykonywali meble na zamwienie, r?ni?y si? one zdobieniami i form? od innych regionw Polski. Na zorganizowanych w zagrodzie warsztatach zosta?y przypomniane stolarskie, ko?odziejskie umiej?tno?ci naszych mieszka?cw. Grupa osb zainteresowanych tematem mog?a osobi?cie sprbowa? jak si? robi z kawa?ka drewna nieck?, ile czasu potrzeba na wystruganie w?asnej drewnianej ?y?ki, czy miski. Takie zaj?cia rzemie?lnicze b?d? nadal kontynuowane w naszej Zagrodzie Etnograficznej.

Podsumowanie

Podczas zorganizowanych cyklw warsztatw rozwijaj?cych pasj? i zainteresowania osb rozwin??a si? aktywno?? uczestnikw projektu. Cele szczeg?owe to integracja spo?eczna osb starszych i m?odzie?y, krzewienie kultury ludowej, korzystanie z do?wiadczenia osb starszych, prze?amanie stereotypw te wszystkie cele zosta?y osi?gni?te w czasie realizacji projektu. Zarwno udzia? we wsplnych warsztatach w dziedzinach r?kodzie?a ludowego, jak i integracyjny wyjazd edukacyjny spe?ni?y zak?adan? role. Nast?pi?a integracja mi?dzypokoleniowa co da?o si? szczeglnie zauwa?y? podczas warsztatw bibu?karskich i zielarskich . Osoby starsze by?y ??cznikami mi?dzy trenerami m?odzie??, poniewa? tematy poruszane na warsztatach by?y im znane.

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim uczestnikom i osob? zaanga?owanym w realizacje opisanych dzia?a? projektowych.

Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski