Zespo?u "Rogowice"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zesp? "Rogowice" powsta? z inicjatywy Stowarzyszenia Mi?o?nikw Wsi Rogi dla u?wietnienia I Biesiady Rogowskiej w styczniu 2001 roku. Inicjatork? powstania i pierwsz? kierowniczk? zespo?u zopsta?a Teresa Drozd W sk??d zespo?u wchodz? ludzie, ktrzy lubi? ?piewa? i chc? chroni? tradycj? ludow?.


Rogowice

Cz?onkowie zespo?u z pasj? i zaanga?owaniem zbieraj? stare piosenki, zwyczaje wiejskie, legendy i podania, a potem wykorzystuj? je w przedstawieniach obrz?dowych. Rekwizyty, ktrymi si? pos?uguj? s? autentyczne, maj? wiele lat i s?u?y?y naszym dziadkom i rodzicom. Chcemy pokaza? nasz? rogowsk? tradycj?, histori? i odr?bno?? kulturow?, chcemy przekaza? te warto?ci dla przyszlych pokole?.

Walorem zespo?u jest jego wielopokoleniowo??. W niektrych przedstawieniach, obok starszych, wyst?puj? dziecie, a tak?e m?odzie?.

Obecnie zespo?em kieruje Danuta Kowalska. Patronat nad naszymi poczynaniami sprawuje Gminny O?rodek Kultury w Miejscu Piastowym. Wyst?powali?my go?cinnie w s?siednich miejscowo?ciach na wielu okoliczno?ciowych imprezach, jak rwnie? reprezentowali?my nasz pogrza?ski folklor na licz?cych sie festiwalach i przegl?dach.

W 2008 roku zosta? za?orzony wiejski kabaret "?orczyk" przez dwch cz?onkw zespo?u Emila Bykowskiego i Stanis?awa Muszy?skiego.Tego samego rogu zesp? "Rogowice" otrzyma? nagrod? starosty powiatu kro?nie?skiego za ca?okszta?t dzia?alno?ci.

Zobaczy? nas mo?na by?o m.in. na:

 • Festiwal Kultury ?emkowskiej (Od Rusal do Jana) w Zyndranowej
 • W Muzeum Podkarpackim w Kro?nie z okazji dnia dzia?acza kultury
 • W Muzeum Historycznym Pa?ac w Dukli
 • Festiwalu Kapel i ?piewakw Ludowych w Kazimierzu Dolnym
 • Kermeszu w Olchowcu
 • Biesiadzie K? Gospody? Wiejskich w Rwnem, Posadzie Zarszy?skiej
 • Dwch dniach z ?ycia wsi XIX w. w Nowosielcach
 • Przegl?dzie Folkloru Pogrza "Pogrza?ska Wiosna" w Gorlicach
 • Biesiadzie Karpackiej w Chorkwce
 • Dniach Pokusowych w Oblekoniu k| Pacanowa
 • Bieszczadzkim Jarmarku w Ustrzykach Dolnych
 • 60-cio leciu Sanockiego Kopalnictwa Naftowego w Rudawce Rymanowskiej
 • Jarmarku ?w. Micha?a w Giedlarowej
 • Przegl?dach ?piewaczych KROPA w Iwoniczu
 • Przegl?dach obrz?dowych i ?piewaczych w Tyczynie


a tak?e za granic?:

 • W zaprzyja?nionym Osikowie na S?owacji
 • Festiwalu folkloru w Kriwanach
 • 750-cio leciu Nawosadu pod w?giersk? granic?


Najcz???iej ogl?daj? nas mieszka?cy Rogw na biesiadach, do?ynkach, okoliczno?ciowych imprezach, a nawet w ko?ciele.

Obecny sk?ad zespo?u :

 1. Borek Wanda
 2. Bykowski Emil
 3. Gniady Edward
 4. Go??bek Janina
 5. Klara El?bieta
 6. Kowalska Danuta
 7. Kozio? Bogus?awa
 8. Muszy?ski Stanis?aw
 9. Nizio?ek Bogus?awa
 10. Pulnar Danuta
 11. Pulnar Stanis?aw
 12. Uliasz Teresa
 13. Uliasz Stanis?awa
 14. Wdowiarz Danuta
 15. Wdowiarz Janina
 16. Wdowiarz Zofia
 17. Zakrzewski Jzef
 18. Zima El?bieta

Instruktorem muzycznym z ramienia GOK jest Andrzej Trusz

galeria


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski