OFERTA EDUKACYJNA ZAGRODY ETNOGRAFICZNEJ W ROGACH

Poprawiony (wtorek, 30 listopada 1999 01:00) Wpisany przez Administrator czwartek, 11 lipca 2013 18:25

Drukuj

Zagroda Etnograficzna w Rogach zaprasza na lekcje muzealne, z ktrych mo?na korzysta? w ci?gu ca?ego roku. Tematy poszczeglnych lekcji zwi?zane s? z rokiem obrz?dowym w naszym regionie. Zaj?cia w formie warsztatowej mo?na po??czy? ze zwiedzaniem Zagrody Etnograficznej. Nasza oferta zosta?a podzielona na cztery pory roku. Ka?dy z tych okresw ma bardzo bogat? obrz?dowo??, zwi?zane s? z nim tradycje, wierzenia jak rwnie? prace polowe. W przedstawionej, ofercie w trakcie ca?ego roku, b?dziecie Pa?stwo mogli w sposb czynny, uczestniczy? we wszystkich zamieszczonych w katalogu ofertach. W naszej zagrodzie nie ma kapci, s? natomiast pasjonuj?ce historie, wci?? sprawne urz?dzenia sprzed dziesi?cioleci. Tu nie tylko patrzysz i s?uchasz, ale niemal wszystkiego mo?esz dotkn??.