Podzi?kowanie So?tysa Stanis?awa Muszy?skiego

Poprawiony (wtorek, 20 grudnia 2011 14:08) Wpisany przez Administrator wtorek, 20 grudnia 2011 14:01

Drukuj

Przez ostatnie dwa miesi?ce wszyscy mieszka?cy naszej miejscowo?ci zauwa?yli, intensywne prace na jednej z wa?niejszych drg we wsi: od ko?cio?a w kierunku Rogi - gra. Z rado?ci? informuj?, ?e prace zosta?y ju? zako?czone. Przy okazji chcia?em poinformowa?, ?e nowa droga powsta?a, dzi?ki funduszom (w wysoko?ci 500 tys. z?.), pozyskanym przez gmin? z Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji na zadanie:
Usuni?cia skutkw kl?sk ?ywio?owych w infrastrukturze komunalnej dotycz?cej jednostek terytorialnych, jakie mia?y miejsce w latach ubieg?ych na odbudow? drogi gminnej nr 14971R(k. ko?cio?a w Rogach). ??czna kwota przeznaczona na to zadanie wynios?a ponad 1 mln. z?.

Remont drogi spowodowa? liczne utrudniania w ruchu komunikacyjnym. Przepraszam wszystkich u?ytkownikw drogi za te k?opoty. Jednocze?nie chcia?bym bardzo serdecznie podzi?kowa? wszystkim mieszka?com wsi za wyrozumia?o?? i cierpliwo??. W szczeglno?ci za? tym, ktrzy podeszli do sprawy z du?ym zrozumieniem i dzi?ki ktrym uda?o si? dokona? remontu, w takim przebiegu drogi jak obecnie istnieje. Dzi?kuj? rwnie? pracownikom Urz?du Gminy w Miejscu Piastowym za pozyskanie ?rodkw, zaanga?owanie i prac? przy tej inwestycji.