Aktualno?ci

Biesiada Rogowska 2012

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (poniedziałek, 09 stycznia 2012 18:48) Wpisany przez Administrator poniedziałek, 09 stycznia 2012 18:46

biesiada rogowska

 

?yczenia ?wi?teczne

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (wtorek, 20 grudnia 2011 14:30) Wpisany przez Administrator wtorek, 20 grudnia 2011 14:25

Z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia sk?adamy najlepsze ?yczenia. Niech blask Betlejemskiej Gwiazdy o?wietli nasz? codzienno??, a nadchodz?cy kolejny rok przyniesie wszystko to, co dobre i pi?kne.

Wszystkim mieszka?com wsi jak i odwiedzaj?cym nasz? stron? ?yczy SMWR.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (wtorek, 20 grudnia 2011 14:47) Wpisany przez Administrator wtorek, 20 grudnia 2011 14:04

Wiele si? zmieni?o w ostatnim roku w centrum naszej wsi. Na pewno wszyscy zauwa?yli now? drog? z g?adk?, asfaltow? nawierzchni?, ktra prowadzi od ko?cio?a na gr? wsi. Obecnie trwaj? prace przy budowie parkingu za mostem, po drugiej stronie Domu Ludowego ( Dom Ludowy czeka jeszcze na swj remont, ze ?rodkw z LEADER-a Odnowa i Rozwj Wsi). Dzi?ki przychylno?ci s?siadw granicz?cych z dzia?k? mamy ju? wydane pozwolenie na remont. Ruszamy na wiosn?!

   

Podzi?kowanie So?tysa Stanis?awa Muszy?skiego

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (wtorek, 20 grudnia 2011 14:08) Wpisany przez Administrator wtorek, 20 grudnia 2011 14:01

Przez ostatnie dwa miesi?ce wszyscy mieszka?cy naszej miejscowo?ci zauwa?yli, intensywne prace na jednej z wa?niejszych drg we wsi: od ko?cio?a w kierunku Rogi - gra. Z rado?ci? informuj?, ?e prace zosta?y ju? zako?czone. Przy okazji chcia?em poinformowa?, ?e nowa droga powsta?a, dzi?ki funduszom (w wysoko?ci 500 tys. z?.), pozyskanym przez gmin? z Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji na zadanie:
Usuni?cia skutkw kl?sk ?ywio?owych w infrastrukturze komunalnej dotycz?cej jednostek terytorialnych, jakie mia?y miejsce w latach ubieg?ych na odbudow? drogi gminnej nr 14971R(k. ko?cio?a w Rogach). ??czna kwota przeznaczona na to zadanie wynios?a ponad 1 mln. z?.

   

Rogowskie Miko?aje

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (wtorek, 20 grudnia 2011 14:08) Wpisany przez Administrator wtorek, 20 grudnia 2011 13:42

Ju? po raz sidmy odby? si? konkurs na najpi?kniejsze miko?aje w gminie Miejsce Piastowe.

Z rogowskiej filii GOK 5 grudnia - z pieczonych miko?ajw, nades?anych na konkurs przez dzieci i m?odzie? - roznosi? si? po ca?ej okolicy cudowny zapach. Tego dnia jury: Marek Klara, Tadeusz ?opatkiewicz, Janusz W?grzyn, Stanis?aw Muszy?ski, Janina Go??bek i Wojciech Patla wybiera?o naj?adniejsze prace. Tytu? MIKO?AJA ROKU 2011 zdoby?a praca Karola Uliasza. W kategorii MIKO?AJ TRADYCYJNY I miejsce zdoby?a Julia Kowalska, drugie - Gabriela Pulnar, a trzecie Dawid Zaj?c, Monika Muszy?ska, Katarzyna Rygalik.

   

Witamy w nowej ods?onie strony!

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (wtorek, 30 listopada 1999 01:00) Wpisany przez Administrator wtorek, 23 sierpnia 2011 19:46

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? pa?stwu now? ods?on? naszego serwisu.

Nie tylko wygl?d si? zmieni? do dyspozycji wraz z nowym serwisem oddajemy pa?stwu mo?liwo?? rejestracji na naszej witrynie (do czego gor?co zach?camy) ktra umo?liwi nam tworzenie w?asnej galerii komentowania artyku?w a ju? niebawem korzystania z forum!.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (wtorek, 30 listopada 1999 01:00) Wpisany przez Administrator wtorek, 23 sierpnia 2011 17:48

   

Strona 4 z 5


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski