Aktualno?ci

Zagroda Etnograficzna otwarta

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (piątek, 17 sierpnia 2012 10:00) Wpisany przez Administrator piątek, 10 sierpnia 2012 14:06

Zagroda Etnograficzna otwarta

fot. MICHA? CZEKA?SKI

Spe?ni?o si? marzenie wielu osb - w niedziel? 5 sierpnia w Rogach dokonano oficjalnego otwarcia Zagrody Etnograficznej

W 2010 r. Gmina Miejsce Piastowe i Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi zakupi?y budynek mieszkalny z 1928 r. wraz z parcel? co sta?o si? pocz?tkiem przysz?ej Zagrody Etnograficznej. To odwa?ne i etnograficznie uzasadnione przedsi?wzi?cie, maj?ce na celu ochron? naszego wsplnego dobra, jakim jest dziedzictwo kulturowe, zostanie tak naprawd? docenione przez histori? po latach. W zagrodzie zgromadzone s? dawne sprz?ty gospodarstwa domowego, narz?dzia rolnicze, stroje, meble, zdj?cia i dokumenty nale??cego ju? dzi? do historii, ktr? nieliczni tylko pami?taj?. Rzecz w tym, ?e szybki rozwj techniki i oglny post?p cywilizacyjny sprawia, ?e tak naprawd? pierwsze nowoczesne na lata 60 - XX w. urz?dzenia, stanow? ju? warto?? zabytkow?.

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (czwartek, 02 sierpnia 2012 14:12) Wpisany przez Administrator czwartek, 02 sierpnia 2012 14:08

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (piątek, 01 czerwca 2012 12:53) Wpisany przez Administrator piątek, 01 czerwca 2012 12:51

26 maja 2012 w Boguchwale odby? si? XII Podkarpacki Festiwal Seniorw pod nazw? Seniorzy - wci?? m?odzi twrczo. Festiwal obejmowa? dwie kategorie Muzyka i wokalistyka i Sztuka s?owa. Ka?dy zesp? prezentowa? dwa utwory. W kategorii Sztuka s?owa by?y to utwory autorskie. Po raz pierwszy w tym festiwalu wzi?? udzia? zesp? Rogowice w kategorii Muzyka i wokalistyka i od razu otrzyma? wyr?nienie , a kabaret ?orczyk w kategorii Sztuka s?owa zosta? laureatem . Prezentowa? skecze Kuracja odchudzaj?ca oraz Jubileusz.

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (piątek, 01 czerwca 2012 12:51) Wpisany przez Administrator piątek, 01 czerwca 2012 12:31

24 maja 2012 roku w Muzeum Historycznym Pa?ac w Dukli odby?y si? obchody Powiatowego Dnia Dzia?acza Kultury. Uczestniczyli w nich przedstawiciele w?adz powiatu kro?nie?skiego , burmistrzowie i wjtowie gmin ,radni , dyrektorzy GOK , prezesi stowarzysze? kulturalnych i kierownicy zespo?w artystycznych.

   

Plebiscyt "Kobieta Przedsi?biorcza 2011"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (poniedziałek, 20 lutego 2012 21:19) Wpisany przez Administrator poniedziałek, 20 lutego 2012 20:54

Mi?o jest nam poinformowa?, i? nasza miszkanka Dorota Chilik zosta?a nominowana w plebiscycie nowin "Kobieta Przedsi?biorcza 2011". G?os na ni? mo?na odda? wysy?aj?c sms o tre?ci nkobieta.13 na numer 72466 kosz sms'a 2,46 z?. Wi?cej informacji na temat plebiscytu mo?na znale?? tutaj

   

Kol?dowanie w ??kach Dukielskich

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (wtorek, 10 stycznia 2012 19:23) Wpisany przez Administrator wtorek, 10 stycznia 2012 19:10

6 stycznia 2012 r w ?wi?to " Trzech Krli " ju? po raz trzeci odby? si? Powiatowy Przegl?d Kol?d i Pastora?ek.
Po raz trzeci te? uczestniczy? w nim Zesp? Rogowice. Przegl?d rozpocz?? si? tradycyjnie Msz? ?w. w intencji organizatorw
i bior?cych udzia? zespo?w, ktrych w tym roku by?o a? 22 . Ka?dy prezentowa? 2 kol?dy lub pastora?ki.
Ka?dy zesp? otrzyma? pami?tkow? choink? ( pi?kne r?kodzie?o pa?stwa Wrzecionkw ) z wygrawerowan? tabliczk? pami?tkow?i kalendarz
powiatowy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kro?nie.
Wszyscy uczestnicy przegl?du sp?dzili mile ?wi?teczne popo?udnie i spotkaj? si? napewno za rok w tym samym miejscu , w go?cinnej parafii
pw.Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa w ??kach Dukielskich.

Kliknij wi?cej aby zobaczy? zdj?cia.

   

SPROSTOWANIE

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony (wtorek, 10 stycznia 2012 09:39) Wpisany przez Administrator wtorek, 10 stycznia 2012 09:29

Drogi czytelniku, chcieliby?my poinformowa?, ?e je?eli ktokolwiek b?dzie dzwoni? i powo?ywa? si? na nas z informacj?, i? potrzebujemy pomocy, to jest to nieprawda. Prosimy nie da? si? naci?gn??, poniewa? s? to jacy? oszu?ci, ktrzy w ten sposb wykorzystuj? fakt, ?e jeste?my rodzin? zast?pcz? i prbuj? wy?udzi? w ten sposb pieni?dze.

Pozdrawiamy

Sylwia i Robert Penar

   

Strona 3 z 5


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski