Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Szanowni Maturzy?ci! Pragniemy poinformowa?, ?e zosta?a og?oszona kolejna edycja Programu Stypendiˇw Pomostowych zorganizowanego przez Fundacj? Edukacyjn? Przedsi?biorczo?ci, w ktˇrym uczestniczy Fundusz Stypendialny im. Jana i Stanis?awa Wdowiarzy administrowany przez Stowarzyszenie Mi?o?nikˇw Wsi Rogi.

Kandydat, aby ubiega? si? o stypendium musi:

-by? maturzyst? z 2011 roku,
-zosta? przyj?ty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiˇw magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polsk? pa?stwow? uczelni? wy?sz?,
-by? mieszka?cem Gminy Miejsce Piastowe lub uko?czy? Michalicki Zespˇ? Szkˇ? Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym,
-pochodzi? z rodziny, ktˇrej dochˇd na osob? nie przekracza 970 z? netto lub 1109 z? netto, gdy cz?onkiem rodziny jest dziecko legitymuj?ce si? orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci,
-osi?ga? dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktˇw na maturze,
-wype?ni? wniosek o przyznanie stypendium wraz z za??cznikami.

Nale?y rˇwnie? przygotowa? dokumenty, ktˇre b?d? potrzebne do prawid?owego wype?nienia wniosku:

-kserokopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci,
-za?wiadczenie o przyj?ciu na studia,
-dokumenty potwierdzaj?ce ?rˇd?a i wysoko?? dochodˇw rodziny w czerwcu 2011 r.

Wniosek o przyznanie stypendium znajduje si? na stronie internetowej Gminy. Mo?na go pobra? rˇwnie? w Urz?dzie Gminy. Nale?y go wype?ni? i wraz z wszystkimi za??cznikami z?o?y? w siedzibie Funduszu Stypendialnego im. Jana i Stanis?awa Wdowiarzˇw, ktˇra znajduje si? w Urz?dzie Gminy Miejsce Piastowe, pokˇj 214, II pi?tro.

Kompletne dokumenty b?d? przyjmowane w dniach od 1 do 10 sierpnia w godzinach pracy Urz?du. Bardzo prosimy maturzystˇw o osobiste dostarczenie wniosku o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi za??cznikami.

Spo?rˇd wszystkich przedstawionych kandydatˇw, Komisja Stypendialna wybierze siedmiu, ktˇrych rekomenduje do otrzymania stypendium.

Dodatkowo osoby rekomendowane b?d? zobligowane wype?ni? na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsi?biorczo?ci wniosek on-line. Wniosek ten trzeba b?dzie wydrukowa?, podpisa? i dostarczy? do siedziby Funduszu Stypendialnego.

Otrzymanie stypendium b?dzie zale?a?o od wysoko?ci otrzymanych ?rodkˇw z Fundacji Edukacyjnej Przedsi?biorczo?ci, ktˇra administruje segment II Stypendiˇw Pomostowych.

Szczegˇ?owe informacje w sprawie stypendium i warunkˇw udzia?u w programie znajdziecie w Urz?dzie Gminy Miejsce Piastowe lub pod numerem telefonu 13 43 097 66.

Wniosek o przyznanie stypendium
O?wiadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
O?wiadczenie z dzia?alno?ci gospodarczej
Algorytm liczenia punktow maturalnych
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiˇw pomostowych dla studentˇw w roku akademickim 2011/2012

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Od┼Ťwie┼╝


Copyright ┬ę 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrze┼╝one.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dost─Öpnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski