Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wystartowa? nabór do Programu Stypendiów Pomostowych

ZDOB?D? STYPENDIUM NA I ROK STUDIÓW!

W programie uczestniczy Fundusz Stypendialny im. Jana i Stanis?awa Wdowiarzów administrowany przez Stowarzyszenie Mi?o?ników Wsi Rogi. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów z naszej gminy, którzy rozpoczn? w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekaj? na Was stypendia na I rok studiów w wysoko?ci 500 z? miesi?cznie, które b?d? wyp?acane przez 10 miesi?cy.

O stypendium na I rok studiów mo?e aplikowa? ka?dy maturzysta 2019, który uko?czy? szko??

ponadgimnazjaln? w 2019 roku i:

 • zda? dobrze matur? w bie??cym roku szkolnym (uzyska? odpowiedni? ilo?? punktów zgodn? z
  wymaganiami programu);
 • zostanie przyj?ty w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok
  dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach
  publicznych;
 • mieszka na wsi lub w mie?cie do 20 tys. mieszka?ców;
 • pochodzi z rodziny, w której dochód na osob? nie przekracza 1688 z? brutto;
 • ma rekomendacj? lokalnej organizacji pozarz?dowej uczestnicz?cej w bie??cej edycji programu.-

Rekrutacja do programu przebiega on-line , wnioski mo?na sk?ada? do 14 sierpnia, do godz. 16.00

Nale?y równie? przygotowa? dokumenty, które b?d? potrzebne do prawid?owego wype?nienia w/w wniosku oraz do uzyskania rekomendacji organizacji lokalnej:

 • dokument potwierdzaj?cy co najmniej 2-letnie zameldowanie (za?wiadczenie gminy pokój nr 001),
 • kserokopi? ?wiadectwa dojrza?o?ci potwierdzon? za zgodno?? z orygina?em,
 • kopi? za?wiadczenia o przyj?ciu na studia,
 • dokumenty potwierdzaj?ce ?ród?a i wysoko?? dochodów brutto rodziny w czerwcu 2019 r. (np.
  za?wiadczenia z zak?adu pracy, z urz?du gminy o wielko?ci gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur itp.)
Preferowane b?d? osoby posiadaj?ce za?wiadczenia o przynale?no?ci do ró?nych grup, organizacji, klubów,
stowarzysze?, itp.

 

W celu uzyskania rekomendacji Stowarzyszenia Mi?o?ników Wsi Rogi kompletne dokumenty b?d? przyjmowane od 29.07.2019 r. do 31.07.2019 r. w Rogach w Zagrodzie Etnograficznej, ul ks. Henryka Domino 47 w godzinach od 16 do 18.

 

Bardzo prosimy maturzystów o osobiste dostarczenie wniosku o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi za??cznikami. Spo?ród wszystkich przedstawionych kandydatów, komisja stypendialna wybierze siedmiu, których zarekomenduje do otrzymywania stypendium.

 

Osoby rekomendowane b?d? zobligowane wype?ni? do 14 sierpnia 2019 r. (do godz. 16-tej) na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsi?biorczo?ci wniosek on-line.

 

Szczegó?owe informacje w sprawie stypendium i warunków udzia?u w programie znajd? Pa?stwo na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl
Informacje o otrzymaniu rekomendacji SMWR-pod nr.tel. 512 713 825 u T. Rygalika.

Copyright © 2020 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski