Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W zwi?zku z rozstrzygni?ciem otwartego konkursu ofert w ramach Rz?dowego Programu na rzecz Aktywno?ci Spo?ecznej Osób Starszych, edycji 2015 przedstawiciele Stowarzyszenia Mi?o?ników Wsi Rogi zostali zaproszeni do udzia?u w uroczystym spotkaniu z Ministrem Pracy i Polityki Spo?ecznej na którym nast?pi?o podsumowanie wyników tegorocznej edycji konkursu oraz szeroko rozumianej polityki senioralnej w Polsce.

 

 

„Zwyczaje w krainie nafty” - to trzeci projekt SMWR wyró?niony przez ministerstwo w ramach konkursu Aktywno?ci Spo?ecznej Osób Starszych. Celem g?ównym projektu jest rozwini?cie aktywno?ci spo?ecznej wokó? integracji wewn?trz i mi?dzypokoleniowej osób starszych powy?ej 60 roku ?ycia i m?odzie?y do 18 roku ?ycia w oparciu o popularyzacj? tradycji naftowych zwi?zanych ze zwyczajami naszego regionu i rozpowszechnianie kultury fizycznej.

Cele projektu zostan? osi?gni?te przez: zaj?cia warsztatowe na których uczestnicy b?d? min. skr?ca? kropocze (sobótki naftowe), wykonywa?  wierzbowe tr?bki i piszcza?ki, wi? tradycyjne wianki, uk?ada? ziele, uczy? si? pie?ni i zwyczajów naftowców. B?d? równie? kontynuowane ?wiczenia fizyczne – zaj?cia ruchowe i gimnastyka na ?wie?ym powietrzu, uzupe?nione zostan?  stroje ludowe dla nowych cz?onków zespo?u „Mali Rogowice”- zostan? oni przygotowani do udzia?u w ogólnopolskim przegl?dzie „Dziecko w folklorze”.

O z?o?eniu takiego projektu zdecydowa? „cud”, czyli zapa? najm?odszego pokolenia Rogowiców do kultywowania tradycji i wyst?pów w zespole ludowym oraz rado?? rodziców i dziadków z tego faktu. Dzi?ki proponowanym inicjatywom ( pomys?y wypracowali?my wspólnie) uratujemy wa?ne dla nas warto?ci, które jak wida? mog? by? kluczem do integracji i rozwijania aktywno?ci mieszka?ców. Chcemy we wspólnych dzia?aniach  znale?? równie? alternatyw? na zagospodarowanie wolnego czasu mieszka?ców -  Mówi Janina Go??bek.

„Zwyczaje w krainie nafty” - to program integruj?cy mieszka?ców wokó? inicjatyw chroni?cych dziedzictwo naftowe, historyczne i kulturowe naszej gminy, pog??biaj?cy wi?zi mi?dzypokoleniowe, czerpi?cy rado?? i korzy?ci ze wspólnych dzia?a? . Ca?o?? projektu zamyka si? w kwocie 30 250 z?.

Serdecznie gratulujemy!

W grudniu 2014 r. SMWR zako?czy?o dzia?ania projektowe z poprzedniej edycji ASOS 2014

W projekcie pt. My Tutejsi Rogowice prowadzono warsztaty dopasowane do potrzeb odbiorców zarówno w obszarze kultury ludowej ( rozwijaj?ce pasje i zainteresowania osób uczestnicz?cych w projekcie), jak i kultury fizycznej ( proponuj?ce zaj?cia ruchowe na ?wie?ym powietrzu i gimnastyk?), wspóln? prac? przy opracowaniu s?ownika Polsko – Rogowskiego i poprzez wspólny wyjazd edukacyjno – integracyjny.

Wa?nym celem projektu by?o uszycie tradycyjnych strojów ludowych dla dzieci i m?odzie?y. Naszym marzeniem by?o, by w Rogach powsta? dzieci?co - m?odzie?owy zespó? ludowy. Jest to szans? na ochron? naszej to?samo?ci i przekazanie pa?eczki pokole? m?odym nast?pcom. Jeste?my szcz??liwi, ?e uda?o si? to osi?gn?? – mamy zespó? „Mali Rogowice”, ubrany dzi?ki realizacji projektu - z pieni?dzy
MPiPS - w pi?kne kolorowe stroje ludowe i co najwa?niejsze ?piewaj?cy nasze tradycyjne pie?ni – mówi Janina Go??bek

Pierwszy raz dzieci z zespo?u „Mali Rogowice” wyst?pi?y w nowych strojach przy Zagrodzie Etnograficznej w Rogach na Do?ynkach Gminnych we wrze?niu 2014 r. Debiut dzieci by?  bardzo udany,  co zaowocowa?o zapa?em nowych osób do wyst?pów w zespole. Obecnie mamy coraz wi?cej ch?tnych dzieci do kontynuowania tradycji ?piewaczych – to doskona?a wiadomo??, ?e dzi?ki realizacji kolejnego projektu mo?emy ubra? wszystkie dzieci w stroje , buty i co najwa?niejsze spróbowa? swoich si? na przegl?dzie ogólnopolskim „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim. – mówi?a Józefa Knap instruktor zespo?u „Mali Rogowice”.

Uczestnicy projektu byli na wyje?dzie integracyjno – edukacyjnym. Wybrali?my si?  si? do miejscowo?ci Ga? Przeworska, by tam spotka? si? z zespo?em ludowym wielopokoleniowym Gacoki, który ju? od lat dzia?a nieprzerwanie i kultywuje tradycje regionu. Chcieli?my podgl?dn?? jak dzia?aj?, dowiedzie? si? jak uda?o im si? przetrwa?, porozmawia? i zobaczy? jak wspó?pracuj? z m?odzie?? na niwie kultury ludowej i wyci?gn?? z tej wizyty wnioski dla naszego zespo?u. Poniewa? Ga? le?y niedaleko ?a?cuta, gdzie znajduje si? pere?ka polskiej architektury pa?acowej  - zamek Potockich - w ramach integracji zwiedzili?my zamek i park pa?acowy. Takie wyjazdy, wizyty studyjne ??cz? i dodaj? skrzyde? do dalszych dzia?a?.  – mówi Danuta Kowalska kier. Zespo?u ?piewaczo – obrz?dowego „Rogowice”.

Projekt „My Tutejsi Rogowice” dzi?ki któremu SMWR pozyska?o kwot? 40 050 z?. zosta? pomy?lnie zako?czony i rozliczony 29 grudnia 2014 r.

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski