Poprawiony (piÄ…tek, 01 czerwca 2012 12:51) Wpisany przez Administrator piÄ…tek, 01 czerwca 2012 12:31

Drukuj

24 maja 2012 roku w Muzeum Historycznym – Pa?ac w Dukli odby?y si? obchody Powiatowego Dnia Dzia?acza Kultury. Uczestniczyli w nich przedstawiciele w?adz powiatu kro?nie?skiego , burmistrzowie i wójtowie gmin ,radni , dyrektorzy GOK , prezesi stowarzysze? kulturalnych i kierownicy zespo?ów artystycznych.

Jak co roku przyznano odznaczenia i nagrody dla ludzi kultury. Nasz zespó? ?piewaczo – obrz?dowy „ Rogowice” za swoj? 11-letni? dzia?alno?? na rzecz rozwoju kultury ludowej zosta? odznaczony medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zas?u?ony dla Kultury Polskiej”. Z wnioskiem do ministra o to odznaczenie wyst?pi? dyr. GOK w Miejscu Piastowym pan Janusz W?grzyn za co serdecznie mu dzi?kujemy. Odznaczenia i nagrody wr?czali – starosta Jan Juszczak oraz przewodnicz?cy Rady Powiatu Andrzej Kr??a?ek. W cz??ci artystycznej wyst?pi? mi?dzy innymi nasz rodzimy kabaret „?orczyk”.