Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wiele si? zmieni?o w ostatnim roku w centrum naszej wsi. Na pewno wszyscy zauwa?yli now? drog? z g?adk?, asfaltow? nawierzchni?, która prowadzi od ko?cio?a na gór? wsi. Obecnie trwaj? prace przy budowie parkingu za mostem, po drugiej stronie Domu Ludowego ( Dom Ludowy czeka jeszcze na swój remont, ze ?rodków z LEADER-a Odnowa i Rozwój Wsi). Dzi?ki przychylno?ci s?siadów granicz?cych z dzia?k? mamy ju? wydane pozwolenie na remont. Ruszamy na wiosn?!

Restaurujemy dalej ko?ció? parafialny p.w. ?w. Bart?omieja Aposto?a w zakresie : remontu nawy g?ównej, fundamentów, wzmocnienia konstrukcji budynku, przez prostowanie ?cian i za?o?enie ?rub ?ci?gaj?cych. Koszt ca?o?ci tego etapu to 80 tys. z?. z czego 70 tys. przeznaczy? na remont Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków,  a 10 tys. Wójt Gminy Miejsce Piastowe.

Wójt Marek Klara osobi?cie troszczy si? o prawid?owy  przebieg prac konserwacyjno – remontowych ?wi?tyni. Prawie codziennie jest obecny i  dogl?da post?pu robót. Podzi?kowania nale?? si? równie? pracownikom Urz?du Gminy w Miejscu Piastowym za pomoc w pozyskiwaniu ?rodków na remont naszego zabytkowego ko?cio?a. Dzi?ki tym funduszom ?wi?tynia pi?knieje z dnia na dzie? i b?dzie s?u?y? dalej przysz?ym pokoleniom. Szczególne podzi?kowania nale?? si? ks. proboszczowi Ryszardowi Strz?pkowi za czuwanie nad ca?o?ci? prac i cierpliwe znoszenie niedogodno?ci zwi?zanych z remontem. Dzi?kujemy wszystkim Parafianom , którzy znosz? z wielka wyrozumia?o?ci? niewygody zwi?zane z pracami remontowymi w ko?ciele i w jego obej?ciu.

W tym miejscu chcemy podzi?kowa? S?awkowi Akslarowi, który nieodp?atnie wykona? okucie z kraty na nowe drzwi do przedsionka od strony po?udniowej ko?cio?a ( drzwi s? okute ?elazn? krat?, zrobion? na wzór starej gotyckiej, która zdobi g?ówne wej?cie do ?wi?tyni).

To nie wszystkie pozytywne zmiany, które zachodz? w centrum wsi. Pi?knieje dom zakupiony na zagrod? etnograficzn? ( po?o?ony po drugiej stronie parkingu przy starym ko?ciele). Dzi?kujemy wszystkim Radnym poprzedniej i obecnej kadencji, którzy podj?li decyzj? o zakupie tej dzia?ki. Od kwietnia trwaj? tam intensywne prace remontowo - konserwacyjne. Za pieni?dze z Funduszu So?eckiego, który zosta? przeznaczony na ten cel  na rok 2011,  wykonano remont dachu ( prze?o?ono i wyczyszczono star? dachówk?), wymieniono cz??ciowo elementy wi??by dachowej, wykonano flekowania ?cian, pomalowano budynek z zewn?trz i pomieszczenia wewn?trzne. Trzeba koniecznie podkre?li?, ?e wiele prac jest wykonywanych nieodp?atnie. Dzi?kuj? wszystkim za zaanga?owanie i po?wi?cony czas, przy tych mozolnych zaj?ciach. Przez wiele lat mogli?my liczy? na ludzi, którzy ch?tnie oddawali swoje „zabytki”: sprz?ty gospodarstwa domowego, meble, ró?ne drobiazgi – wszystko, co stanowi?o wyposa?enie w dawnych gospodarstwach. Dzisiaj mo?emy si? poszczyci? tym, ?e darowizny mieszka?ców ( nie tylko z Rogów, ale z ca?ej gminy), przekazywane przez te wszystkie lata do Stowarzyszenia Mi?o?ników Wsi Rogi  -nie zosta?y zmarnowane. Przechowane starannie, b?d? stanowi? cenne wyposa?enie tworzonej w Rogach zagrody etnograficznej. Tak naprawd? ich warto?? jest niewymierna -s? to dary serca, oddawane zawsze z my?l? o tym, by s?u?y?y wszystkim, a zw?aszcza m?odszym pokoleniom. Marzenia si? spe?niaj? i spe?ni?y si? i w tym przypadku! Mamy ju? dom, w którym zatrzymamy mijaj?cy czas, w którym mo?emy wszystko wyeksponowa?, pokaza?, urz?dzi? w stylach z dawniejszych czasów.  Ka?dy z tych przedmiotów b?dzie mia? kartotek?  w za?o?onym inwentarzu muzealnym, dok?adny opis i dane  od kogo zosta? przekazany. To dopiero pocz?tek pierwszy etap - zaczyn. Na bie??co b?dziemy pisa? o zagrodzie i o tych wszystkich osobach, które wspieraj? i b?d? wspiera? jej tworzenie.

Dzi?kujemy nast?puj?cym osobom: Józefie W?grzyn, Agnieszce i Grzegorzowi Kopaczom za nieodp?atne oddanie g?siorów dachowych, a tak?e Piotrowi Pietruszce, Zbigniewowi Knapowi i El?biecie Guzik za przekazanie dachówek. Nie by?o ?atwo znale?? takiego samego wzoru dachówek i g?siorów, by pasowa?y do ca?o?ci remontowanego dachu na zagrodzie. Dzi?ki Pa?stwu oraz tym wszystkim, którzy szukali potrzebnego do remontu drewna, dom wypi?knia?, co o?ywi?o i poprawi?o znacznie wygl?d ca?ego centrum wsi. Dzi?kujemy!

Dzi?kujemy równie? pani Kazimierze Cypcarz, która zawsze umie pomóc i doradzi?, gdy czego? pilnie potrzebujemy i poszukujemy. Dzi?kujemy Janowi Uliaszowi za wyszukanie i przyniesienie dawnych wzorków do wa?kowania ?cian i Bogusiowi Olejarskiemu z Miejsca Piastowego za przywiezienie pieca, który ogrzewa budynek podczas remontu. Pragniemy te? podzi?kowa? Robertowi Knapowi za przekazanie starego ( pewnie najstarszego w Rogach) drewnianego domu wraz z wyposa?eniem, Marii D?ugosz za nieodp?atne przekazanie  spichlerza. Obydwa obiekty ju? w nied?ugim czasie zostan? przeniesione na zakupion? parcel?. Zawsze pomaga nam Micha? Muszy?ski i Grzesiu Kio?tyka, to bardzo potrzebne wsparcie. Tak krok po kroku skompletujemy kawa?ek starej, dawnej wsi - któr? ju? pewnie w naszym pogórza?skim terenie trudno odnale?? .

Dzi?kujemy cz?onkom Stowarzyszenia Mi?o?ników Wsi Rogi: Stanis?awowi Pulnarowi, Henrykowi Przybyle, Emilowi Bykowskiemu, Janowi Jucha, a tak?e cz?onkom zespo?u „Rogowice” za wszelk? pomoc i za czas po?wiecony na prace przy zagrodzie. Szczególne podzi?kowania nale?? si? równie? Alicji (z domu Jakubczyk) i Hubertowi Jakie?a,  zamieszka?ym w Cergowej, za nieodp?atne przekazanie warsztatu stolarskiego wraz z  ca?ym wyposa?eniem oraz ró?nego rodzaju sprz?tów ze starego domu. Dzi?kujemy!

Trwaj? rozmowy i pewnie ju? w nied?ugim czasie zostanie przywieziony do Rogów z Jasionki stary wiatrak ( m?yn) wraz ze wszystkimi urz?dzeniami. Chcemy jeszcze postawi? na parceli ku?ni?, która ma funkcjonowa?,  jak to kiedy? bywa?o i bróg. Wiele elementów, które stanowi?y urz?dzenie dawnej zagrody wiejskiej posiadamy i czas najwy?szy by mo?na je by?o ustawi? w odpowiednich miejscach. Mo?e w tej chwili tak do ko?ca nie zdajemy sobie z sprawy z warto?ci tych eksponatów i tych prac. Jest to warto?? nie tylko historyczna, etnograficzna,  ale i emocjonalna - chroni?ca ulotn? cz??? dziedzictwa kulturowego . Jeszcze raz dzi?kujemy wszystkim za pomoc, a o post?pie prac b?dziemy informowa? na bie??co.

Stanis?aw Muszy?ski - so?tys i zarz?d SMWR.

Przejd? do galerii !!

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski