ASOS - Zwyczaje w krainie nafty

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zwyczaje w krainie nafty

Zwyczaje w krainie nafty - to program integruj?cy mieszka?cw wok? inicjatyw chroni?cych dziedzictwo naftowe, historyczne i kulturowe naszej krainy, pog??biaj?cy wi?zi mi?dzypokoleniowe, czerpi?cy rado?? i korzy?ci ze wsplnych dzia?a? . Celem g?wnym projektu jest rozwini?cie aktywno?ci spo?ecznej wok? integracji wewn?trz i mi?dzypokoleniowej osb starszych powy?ej 60 roku ?ycia i m?odzie?y do 18 roku ?ycia w oparciu o popularyzacj? tradycji naftowych zwi?zanych ze zwyczajami naszego regionu i rozpowszechnianie kultury fizycznej. 2.Tworzenia ?wiadomego spo?ecze?stwa obywatelskiego, poprzez aktywizowanie, prze?amywanie barier i stereotypw. 3. Czerpanie rado?ci i korzy?ci z mi?dzypokoleniowych dzia?a? -. razem mo?emy wi?cej. Cele projektu
osi?gniemy przez: zaj?cia w temacie ochrony tradycji naftowych skr?canie kropoczy (sobtek naftowych), wierzbowych tr?bek i piszcza?ek, wicie tradycyjnych wiankw, uk?adanie ziela, nauk? pie?ni i zwyczajw naftowcw, ?wiczenie kondycji fizycznej, uzupe?nienie strojw ludowych dla m?odych cz?onkw zespo?u, ktrych przygotujemy do udzia? w oglnopolskim przegl?dzie Dziecko w folklorze. O z?o?eniu takiego projektu zdecydowa? cud, zapa? najm?odszego pokolenia Rogowicw
do kultywowania tradycji i wyst?pw w zespole ludowym i pomys?y seniorw jak rozwija? zaanga?owanie najm?odszych. Dzi?ki proponowanym inicjatywom ( dzia?ania wypracowali?my wsplnie) uratujemy warto?ci, ktre jak wida? mog? by? kluczem do rozwijania aktywno?ci mieszka?cw i lekarstwem na samotno?? i wykluczenie.

ORGANIZACJA BIURA PROJEKTU, ZATRUDNIENIE PERSONELU I ZARZ?DZANIE PROJEKTEM


Na wst?pie naszych dzia?a? zorganizujemy biuro do obs?ugi projektu, oraz zatrudnimy kadr? do realizacji projektu. Biuro projektu oraz organizowane warsztaty zlokalizowane b?d? w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, ktrej wsp?w?a?cicielem jest Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi, stowarzyszenie nie b?dzie wi?c musia?o ponosi? kosztw wynajmu sal na potrzeby realizacji dzia?a? projektu. Personel projektu - w ramach obs?ugi administracyjnej projektu zosta?y zatrudnione na umow? cywilno-prawn? nast?puj?ce osoby: Koordynator projektu oraz Specjalista ds. rozlicze?, opiekunowie dla m?odzie?y nieletniej bior?cej udzia? w wyje?dzie na Oglnopolski Przegl?d Dziecko w Folklorze, trenerzy prowadz?cy warsztaty. Zatrudnienie tych osb jest niezb?dne z punktu widzenia sprawnej i efektywnej realizacji projektu,
Wolontariat:
- Informatyk prowadz?cy stron? internetow?, ktry wykona i poprowadzi zak?adk? dotycz?c? realizacji projektu
- Kierownik wyjazdu na przegl?d do Baranowa Sandomierskiego
- osoba prowadz?ca warsztaty z r?kodzie?a obrz?dowego
- Cz?onkowie zespo?u Rogowice b?d? zaanga?owani w realizacj? warsztatw, w??cz? si? te? bezpo?rednio w przygotowanie szkolenia, pomog? w promocji projektu oraz rekrutacji uczestnikw.
Cz?onkom zespo?u bardzo zale?y na skrupulatnym zrealizowaniu celw tego projektu, wi?c do?o?? wszelkich stara? by je osi?gn??.
-Cz?onkowie SMWR, b?d? zaanga?owani w przygotowanie Zagrody Etnograficznej na przeprowadzenie warsztatw, w??cz? si? te? w promocj? projektu oraz rekrutacj? uczestnikw.
W celu osi?gni?cia zak?adanych celw i rezultatw, planuje si? podj?cie dzia?a? zwi?zanych z bie??cym monitoringiem i ewaluacj?. Koordynator projektu b?dzie odpowiedzialny za ocen? poszczeglnych realizacji zada?. Uzyskane informacje pozwol? na dokonanie niezb?dnych bie??cych korekt w systemie wdra?ania projektu, ktre nie wp?yn? na jego merytoryczn? warto??, tak aby by? on jak efektywny i dostosowany do potrzeb jego uczestnikw. Efekty projektu opisane zostan? w sprawozdaniu z realizacji projektu.

PROMOCJA PROJEKTU I REKRUTACJA UCZESTNIKW

Promocja projektu - celem dzia?a? promocyjnych b?dzie jak najszersze przekazanie informacji o planowanym przedsi?wzi?ciu w lokalnym ?rodowisku, zbudowanie pozytywnego wizerunku projektu, wywo?anie zainteresowania dzia?aniami i zach?cenie odbiorcw do wzi?cia w nich udzia?u. Dzia?ania promocyjne obejmuj?:
1. Wykonanie i prowadzenie zak?adki dotycz?cej realizacji projektu na stronie internetowej: www.rogi.org.pl
2. Druk og?osze? zapraszaj?cych do udzia?u w projekcie.
3. Zaanga?owanie liderw wiejskich ( w tym cz?onkw zespo?u ludowego) do bezpo?redniego kontaktu z osobami starszymi i m?odzie??. Osoby te zostan? wst?pnie powiadomione o rodzaju przewidywanych dzia?a? i planowanych rezultatach projektu.
4. Przekazywanie informacji o projekcie na stronie internetowej: www.rogi.org.pl w celu dotarcia do szerokiego kr?gu odbiorcw informacje o projekcie przekazane zostan? podczas og?osze? parafialnych w ko?ciele oraz w obu rogowskich szko?ach, jak rwnie? og?oszenia rozwiesimy w filii Banki i sklepach w naszej miejscowo?ci.

Rekrutacja uczestnikw do projektu prowadzony b?dzie nabr grupy 30 os. (15 os. - 60+ oraz 15 os. do 18 r.?.).Rekrutacja uczestnikw odb?dzie si? na podstawie formularzy zg?oszeniowych dost?pnych na stronie stowarzyszenia i u Koordynatora projektu. Na wszystkich og?oszeniach i materia?ach informacjach, znajdowa? si? b?dzie informacja dotycz?ca ?rde? finansowania projektu.Zainteresowane osoby b?d? mog?y uzyska? szczeg?owe informacje na temat projektu w biurze projektu lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.Za przygotowanie kampanii promocyjnej i rekrutacj? odpowiedzialny b?dzie Koordynator projektu. Zasoby kadroweW?rd cz?onkw i sympatykw Stowarzyszenia Mi?o?nikw Wsi Rogi s? osoby posiadaj?ce do?wiadczenie w przygotowaniu, realizowaniu i rozliczaniu r?nego typu projektw, zarwno dotycz?cych dziedzictwa kulturowego, promocji obszaru, jak rwnie? aktywizacji mieszka?cw, w r?nym przedziale wiekowym. Osoby zaanga?owane w realizacj? niniejszego projektu, na co dzie? spotykaj? si? z prac? w lokalnym ?rodowisku, znaj? potrzeby, mo?liwo?ci mieszka?cw oraz specyfik? grup spo?ecznych do ktrych kierowany jest projekt, szczeglnie je?li chodzi o osoby starsze po 60 r.?. oraz m?odzie?. Zasoby rzeczowe. Biuro projektu oraz warsztaty zlokalizowane b?d? w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, ktrej wsp?w?a?cicielem jest Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi, stowarzyszenie nie b?dzie wi?c musia?o ponosi? kosztw wynajmu sal na potrzeby realizacji dzia?a? projektu. Zagroda wyposa?ona jest w przedmioty, narz?dzia, meble i sprz?ty gospodarstwa domowego, jakie wykorzystywano dawnej w gospodarstwie domowym, ponadto znajduj? si? tam stoliki i ?awy, ktre wykorzystane b?d? na potrzeby warsztatw.Klimat i aura Zagrody Etnograficznej, jej autentyczna dawna sceneria, przyczyni si? do tego, ?e prowadzone zaj?cia warsztatowe b?d? mia?y dodatkow? warto?? - w?a?nie zapach i smak przesz?o?ci. Przy Zagrodzie zlokalizowany jest zio?owy ogrdek przydomowy, ktrego zasoby (ro?liny, zio?a, itp.) b?d? wykorzystywane przy robieniu wiankw i ziela. Posiadamy niezb?dnego sprz?tu multimedialnego do przeprowadzania warsztatw tj. laptop, rzutnik, ekran, ktry zosta? zakupiony w poprzednich dzia?aniach ASOS-u. Zakupimy aparat mini kamer? co pozwoli nam na dokumentacje tych i kolejnych przedsi?wzi??.

FOTORELACJA

Zwyczaje w krainie nafty

Zwyczaje w krainie nafty - to program integruj?cy mieszka?cw wok? inicjatyw chroni?cych

dziedzictwo naftowe, historyczne i kulturowe naszej krainy, pog??biaj?cy wi?zi mi?dzypokoleniowe,

czerpi?cy rado?? i korzy?ci ze wsplnych dzia?a? . Celem g?wnym projektu jest rozwini?cie

aktywno?ci spo?ecznej wok? integracji wewn?trz i mi?dzypokoleniowej osb starszych powy?ej 60

roku ?ycia i m?odzie?y do 18 roku ?ycia w oparciu o popularyzacj? tradycji naftowych zwi?zanych ze

zwyczajami naszego regionu i rozpowszechnianie kultury fizycznej. 2.Tworzenia ?wiadomego

spo?ecze?stwa obywatelskiego, poprzez aktywizowanie, prze?amywanie barier i stereotypw. 3.

Czerpanie rado?ci i korzy?ci z mi?dzypokoleniowych dzia?a? -. razem mo?emy wi?cej. Cele projektu

osi?gniemy przez: zaj?cia w temacie ochrony tradycji naftowych skr?canie kropoczy (sobtek

naftowych), wierzbowych tr?bek i piszcza?ek, wicie tradycyjnych wiankw, uk?adanie ziela, nauk?

pie?ni i zwyczajw naftowcw, ?wiczenie kondycji fizycznej, uzupe?nienie strojw ludowych dla

m?odych cz?onkw zespo?u, ktrych przygotujemy do udzia? w oglnopolskim przegl?dzie Dziecko w

folklorze. O z?o?eniu takiego projektu zdecydowa? cud, zapa? najm?odszego pokolenia Rogowicw

do kultywowania tradycji i wyst?pw w zespole ludowym i pomys?y seniorw jak rozwija?

zaanga?owanie najm?odszych. Dzi?ki proponowanym inicjatywom ( dzia?ania wypracowali?my

wsplnie) uratujemy warto?ci, ktre jak wida? mog? by? kluczem do rozwijania aktywno?ci

mieszka?cw i lekarstwem na samotno?? i wykluczenie.

ORGANIZACJA BIURA PROJEKTU, ZATRUDNIENIE PERSONELU I ZARZ?DZANIE

PROJEKTEM

Na wst?pie naszych dzia?a? zorganizujemy biuro do obs?ugi projektu, oraz zatrudnimy kadr? do

realizacji projektu. Biuro projektu oraz organizowane warsztaty zlokalizowane b?d? w

pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, ktrej wsp?w?a?cicielem jest Stowarzyszenie

Mi?o?nikw Wsi Rogi, stowarzyszenie nie b?dzie wi?c musia?o ponosi? kosztw wynajmu sal na

potrzeby realizacji dzia?a? projektu.

Personel projektu - w ramach obs?ugi administracyjnej projektu zosta?y zatrudnione na umow?

cywilno-prawn? nast?puj?ce osoby: Koordynator projektu oraz Specjalista ds. rozlicze?, opiekunowie

dla m?odzie?y nieletniej bior?cej udzia? w wyje?dzie na Oglnopolski Przegl?d Dziecko w Folklorze,

trenerzy prowadz?cy warsztaty. Zatrudnienie tych osb jest niezb?dne z punktu widzenia sprawnej i

efektywnej realizacji projektu,

Wolontariat:

- Informatyk prowadz?cy stron? internetow?, ktry wykona i poprowadzi zak?adk? dotycz?c?

realizacji projektu

- Kierownik wyjazdu na przegl?d do Baranowa Sandomierskiego

- osoba prowadz?ca warsztaty z r?kodzie?a obrz?dowego

- Cz?onkowie zespo?u Rogowice b?d? zaanga?owani w realizacj? warsztatw, w??cz? si? te?

bezpo?rednio w przygotowanie szkolenia, pomog? w promocji projektu oraz rekrutacji uczestnikw.

Cz?onkom zespo?u bardzo zale?y na skrupulatnym zrealizowaniu celw tego projektu, wi?c do?o??

wszelkich stara? by je osi?gn??.

-Cz?onkowie SMWR, b?d? zaanga?owani w przygotowanie Zagrody Etnograficznej na

przeprowadzenie warsztatw, w??cz? si? te? w promocj? projektu oraz rekrutacj? uczestnikw.

W celu osi?gni?cia zak?adanych celw i rezultatw, planuje si? podj?cie dzia?a? zwi?zanych z

bie??cym monitoringiem i ewaluacj?. Koordynator projektu b?dzie odpowiedzialny za ocen?

poszczeglnych realizacji zada?. Uzyskane informacje pozwol? na dokonanie niezb?dnych bie??cych

korekt w systemie wdra?ania projektu, ktre nie wp?yn? na jego merytoryczn? warto??, tak aby by?

on jak efektywny i dostosowany do potrzeb jego uczestnikw. Efekty projektu opisane zostan? w

sprawozdaniu z realizacji projektu.

PROMOCJA PROJEKTU I REKRUTACJA UCZESTNIKW

Promocja projektu - celem dzia?a? promocyjnych b?dzie jak najszersze przekazanie informacji o

planowanym przedsi?wzi?ciu w lokalnym ?rodowisku, zbudowanie pozytywnego wizerunku projektu,

wywo?anie zainteresowania dzia?aniami i zach?cenie odbiorcw do wzi?cia w nich udzia?u.

Dzia?ania promocyjne obejmuj?:

1. Wykonanie i prowadzenie zak?adki dotycz?cej realizacji projektu na stronie internetowej:

www.rogi.org.pl

2. Druk og?osze? zapraszaj?cych do udzia?u w projekcie.

3. Zaanga?owanie liderw wiejskich ( w tym cz?onkw zespo?u ludowego) do bezpo?redniego

kontaktu z osobami starszymi i m?odzie??. Osoby te zostan? wst?pnie powiadomione o rodzaju

przewidywanych dzia?a? i planowanych rezultatach projektu.

4. Przekazywanie informacji o projekcie na stronie internetowej: www.rogi.org.pl w celu dotarcia do

szerokiego kr?gu odbiorcw informacje o projekcie przekazane zostan? podczas og?osze?

parafialnych w ko?ciele oraz w obu rogowskich szko?ach, jak rwnie? og?oszenia rozwiesimy w filii

Banu i sklepach w naszej miejscowo?ci.

Rekrutacja uczestnikw do projektu prowadzony b?dzie nabr grupy 30 os. (15 os. - 60+ oraz 15 os.

do 18 r.?.).

Rekrutacja uczestnikw odb?dzie si? na podstawie formularzy zg?oszeniowych dost?pnych na stronie

stowarzyszenia i u Koordynatora projektu.

Na wszystkich og?oszeniach i materia?ach informacjach, znajdowa? si? b?dzie informacja dotycz?ca

?rde? finansowania projektu.

Zainteresowane osoby b?d? mog?y uzyska? szczeg?owe informacje na temat projektu w biurze

projektu lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Za przygotowanie kampanii promocyjnej i rekrutacj? odpowiedzialny b?dzie Koordynator projektu.

Zasoby kadrowe

W?rd cz?onkw i sympatykw Stowarzyszenia Mi?o?nikw Wsi Rogi s? osoby posiadaj?ce

do?wiadczenie w przygotowaniu, realizowaniu i rozliczaniu r?nego typu projektw, zarwno

dotycz?cych dziedzictwa kulturowego, promocji obszaru, jak rwnie? aktywizacji mieszka?cw, w

r?nym przedziale wiekowym.

Osoby zaanga?owane w realizacj? niniejszego projektu, na co dzie? spotykaj? si? z prac? w lokalnym

?rodowisku, znaj? potrzeby, mo?liwo?ci mieszka?cw oraz specyfik? grup spo?ecznych do ktrych

kierowany jest projekt, szczeglnie je?li chodzi o osoby starsze po 60 r.?. oraz m?odzie?.

Zasoby rzeczowe.

Biuro projektu oraz warsztaty zlokalizowane b?d? w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w

Rogach, ktrej wsp?w?a?cicielem jest Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi, stowarzyszenie nie

b?dzie wi?c musia?o ponosi? kosztw wynajmu sal na potrzeby realizacji dzia?a? projektu.

Zagroda wyposa?ona jest w przedmioty, narz?dzia, meble i sprz?ty gospodarstwa domowego, jakie

wykorzystywano dawnej w gospodarstwie domowym, ponadto znajduj? si? tam stoliki i ?awy, ktre

wykorzystane b?d? na potrzeby warsztatw.

Klimat i aura Zagrody Etnograficznej, jej autentyczna dawna sceneria, przyczyni si? do tego, ?e

prowadzone zaj?cia warsztatowe b?d? mia?y dodatkow? warto?? - w?a?nie zapach i smak przesz?o?ci.

Przy Zagrodzie zlokalizowany jest zio?owy ogrdek przydomowy, ktrego zasoby (ro?liny, zio?a, itp.)

b?d? wykorzystywane przy robieniu wiankw i ziela.

Posiadamy niezb?dnego sprz?tu multimedialnego do przeprowadzania warsztatw tj. laptop, rzutnik,

ekran, ktry zosta? zakupiony w poprzednich dzia?aniach ASOS-u. Zakupimy aparat mini kamer? co

pozwoli nam na dokumentacje tych i kolejnych przedsi?wzi??.


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski