ASOS - Zwyczaje w krainie nafty - sprawozdanie ko?cowe

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

SPRAWOZDANIE KO?COWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

1 Tytu? zadania Zwyczaje w Krainie Nafty

2 Termin realizacji zadania Od 01-06-2015 do 30-11-2015

3 Numer umowy 7434/ASOS/2015

Cel g?wny projektu - rozwini?cie aktywno?ci spo?ecznej wok? integracji wewn?trz i mi?dzypokoleniowej osb starszych powy?ej 60 roku ?ycia i m?odzie?y do 18 roku ?ycia w oparciu o popularyzacj? tradycji naftowych i zwyczajw naszego regionu i rozpowszechnianie kultury fizycznej zosta? zrealizowany. Cel zosta? osi?gni?ty poprzez zaj?cia dopasowane do potrzeb odbiorcw w w?tkach tradycji naftowych: przygotowywanie kropoczy ( sobtek naftowych znanych tylko w naszym regionie zwijane ze szmat i moczone w ropie naftowej), oraz wykonywania wierzbowych tr?bek i piszcza?ek, wiankw na oktaw? i ziela, poprzez wspln? prac? przy przygotowaniu wyst?pu opowiadaj?cego o tradycjach naftowych i wyjazd na Oglnopolski Przegl?d Dziecko w Folklorze, oraz krzewi?c mod? zaj?? ruchowych i gimnastyki na ?wie?ym powietrzu.

Na potrzeby naszych dzia?a? zorganizowali?my biuro projektu, oraz zatrudnili?my kadr? do realizacji poszczeglnych dzia?a?. Biuro projektu, oraz prowadzone warsztaty zlokalizowane by?y w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach. Jeste?my w?a?cicielami tego obiektu i nie musieli?my dodatkowo ponosi? kosztw wynajmu. Zatrudniono personel: - Koordynatora projektu, ktry koordynowa? i pilnowa? skrupulatnego wykonania wszystkich dzia?a?, oraz instruktorw prowadz?cych poszczeglne warsztaty, oraz ksi?gow? zajmuj?c? si? na bie??co stron? finansow? przedsi?wzi?cia i rozliczeniem finansowym projektu. Opracowany zosta? formularz zg?oszeniowy i listy obecno?ci, ktre by?y podpisywane na ka?dych zaj?ciach. Oprcz zatrudnionego personelu pomagali nam wolontariusze: - kierownik wyjazdu na przegl?d - informatyk prowadz?cy stron? internetow? - trener prowadz?cy warsztaty z r?kodzie?a obrz?dowego.

Promocja: - wykonano i prowadzono zak?adk? na stronie internetowej www.rogi.org.pl, - wydrukowano og?oszenia zapraszaj?ce do udzia?u w projekcie, - zaanga?owano wiejskich liderw ( w tym cz?onkw SMWR i zespo?u Rogowice) do bezpo?redniej promocji , - informacje o projekcie zosta?y przekazane na og?oszeniach parafialnych, oraz w dwch naszych szko?ach, w filii banku i w rogoskich sklepach, - uczestnikw rekrutowali?my na podstawie formularzy zg?oszeniowych wybranych zosta?o 30 osb ( 15 os. 60 + i 15 os. Do 18 r.?. ), Na wszystkich materia?ach znajduj? si? informacje dotycz?ce ?rde? finansowania projektu.

Warsztaty tradycji naftowych obejmowa?y 30 godz. przeznaczonych na wspln? nauk? ?piewu unikatowych pie?ni naftowcw, o naftowych naszego regionu i przygotowania grupy na Oglnopolski Przegl?d Dziecko w Folklorze. Wzi??a w nich udzia? grupa 20 osb ( 10 os. w wieku 60+, oraz 10 osb do 18 r. ?.) Pod nadzorem instruktora poznawali zwyczaje i tradycje zwi?zane z naftowym dziedzictwem. Seniorzy dzielili si? swoj? unikaln? wiedza w tym temacie, instruktor spisa? wspomnienia naftowcw i tradycyjne pie?ni. Uczestnicy warsztatw zostali przygotowani do wyst?pu na Oglnopolskim Przegl?dzie Dziecko w Folklorze w Baranowie Sandomierskim. Wielkim sukcesem projektu jest to, ?e dwoje uczestnikw Basia Bu?ek i Jakub Kucharki zdobyli na tym oglnopolskim przegl?dzie wyr?nienia.

Warsztaty z r?kodzie?a obrz?dowego obejmowa?y 30 godzin zaj?? ( wszystkie zaj?cia w formie wolontariatu poprowadzili seniorzy). Wzi??a w nich udzia? grupa 20 osb ( 10 os. w wieku 60+, oraz 10 osb do 18 r. ?.) Na warsztatach uczyli?my si? zwijania kropoczy ( sobtek naftowych znanych tylko w naszym regionie s? to zwijane ze szmat i moczone w ropie naftowej ga?ganowe g?owy, zawieszone na drucie i umocowane na dr??ku ), wierzbowych tr?bek i piszcza?ek (ktrymi dawniej dzieci pas?c krowy, przywo?ywa?y si? wzajemnie), wiankw witych na Oktaw? Bo?ego Cia?a, ziele na dzie? Matki Boskiej Zielnej. R?kodzie?o obrz?dowe by?o wykonywane zgodnie z tradycj?, by znalaz?y si? w nich odpowiednie zio?a i kwiaty symbolizuj?ce odwiekow? tradycj?, magii i wierze? ludowych. To bardzo wa?ne by odchodz?ce pokolenie przekaza?o swoj? wiedz? w tych tematach swoim nast?pc?. Dzi?ki tym warsztatom to si? uda?o. Na zaj?ciach wychodzili?my w teren by pokaza? m?odym jak i gdzie pali si? kropocze, by dowiedzie? si? gdzie rosn? magiczne ro?liny, kiedy o jakiej porze zbiera si? zio?a i kwiaty. Przy tej okazji seniorzy mogli przekaza? m?odemu pokoleniu dziedzictwo przodkw i by?a to okazja do ?wietnej integracji mi?dzypokoleniowej.

Tradycyjny strj ludowy - w ramach tego dzia?ania skompletowali?my 15 od?wi?tnych stroi ludowych dla naszej m?odzie?y i 5 ubiorw ( stroi) do widowiska obrz?dowego. Wi?kszo?? prac powierzyli?my do wykonania krawcowej, tylko elementy stroju, ktre nie da si? uszy? na miejscu( buty, kapelusze, korale) zosta?y zamwione w profesjonalnych zak?adach. Dzia?anie wykonali?my w pe?nym zakresie.

W zdrowym ciele zdrowy duch - to zaj?cia obejmuj?ce ?wiczenia gimnastyczne i ruchu na ?wie?ym powietrzu, prowadzone przez wykwalifikowan? instruktork?. Pod jego czujnym okiem grupa uczestnikw projektu( 10 osb 60+ wraz z 10 os. do 18 r. ?.) uczestniczy?a w cyklu 30 godzin zaj?? gimnastycznych. Zestawy ?wicze? zosta? dobrane do potrzeb uczestnikw zaj??. Zadanie zrealizowano w ca?o?ci.

Zgodnie z planem pojechali?my na Oglnopolski Przegl?d Dziecko w Folklorze do Baranowa Sandomierskiego. Koszty wyjazdu obejmowa?y : koszty organizacji wycieczki, akredytacji, wy?ywienia, wynajmu autokaru. W wyje?dzie wzi?li udzia? wszyscy uczestnicy projektu, czyli 30 os. Przygotowanie do dzieci do przegl?du w czasie prowadzonych warsztatw przynios?o efekty w postaci dwch wyr?nie? na Oglnopolskim Przegl?dzie Dziecko w Folklorze co jest warto?ci? dodana projektu, a przede wszystkimi wielkim naszym sukcesem.

Zakupili?my kamerk? - aparat fotograficzny z funkcj? nagrywania. Ten sprz?t s?u?y? nam i s?u?y nadal do nagrywania naszych przedstawie? , nauki pie?ni w czasie prb, robienia zdj?? i nagrywania na przegl?dach. Jest bardzo przydatny i pomocny. Widz?c si? p?niej mo?emy ?atwo zauwa?y? b??dy, ktre pope?niamy i inne niedoci?gni?cia, ktre podczas zaj??, wyst?pw uciekaj? i nie s? wychwytywane.

Rezultatami projektu s?:

- cykl 3 warsztatw mi?dzypokoleniowych aktywizuj?cych, ktre zosta?y zorganizowane w zaplanowanych terminach.

- Liczba uczestnikw warsztatw w ka?dym warsztacie uczestniczy?o 20 osb ( 10 os. 60+, oraz 10 os. Do 18 r. ?. Wed?ug list obecno?ci mo?na stwierdzi?, ?e nieobecno?? na warsztatach nie przekroczy?a 4 %

- komplet 15 od?wi?tnych stroi ludowych , - komplet 5 stroi obrz?dowych

- widowisko obrz?dowe opowiadaj?ce o zwyczajach naftowych ( przygotowana do przegl?du grupa otrzyma?a dyplomy i dwa wyr?nienia

- rezultatem projektu jest te? wyjazd integracyjno edukacyjny na Oglnopolski Przegl?d Dziecko w Folklorze do Baranowa Sandomierskiego to na tym wyje?dzie w czasie przegl?du mogli?my zaprezentowa? w konkursie na scenie nasze przygotowywane podczas warsztatw prezentacje. Zostali?my docenieni i dostrze?eni zdobywaj?c dwa wyr?nienia ( jest to warto?? dodana ca?ego przedsi?wzi?cia) - wi?cej o przegl?dzie na stronie www.baranowsandomierski.pl - rezultatem projektu jest te? prowadzona zak?adka o projekcie na stronie internetowej www.rogi.org.pl

Biuro do obs?ugi projektu zorganizowane zosta?o w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, ktrej wsp?w?a?cicielem jest Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi. Do potrzeb projektu zaadaptowano jedno z pomieszcze? zagrody. By?o to miejsce w ktrym pracowa? koordynator projektu, gdzie spotykali si? zawsze przed zaj?ciami wszyscy uczestnicy projektu. Informacje o projekcie zosta?y umieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia www.rogi.org.pl, przekazane na og?oszeniach parafialnych, a tak?e uczniom w dwch naszych szko?ach tj. Szkole Podstawowej i Spo?ecznym Gimnazjum w Rogach. Wydrukowali?my og?oszenia w ilo?ci 50 szt. informuj?ce o projekcie, na ktrych znajdowa?a si? informacja dotycz?ca ?rde? finansowania projektu oraz zach?ta do udzia?u w projekcie, ktre rozwieszali?my w g?wnych miejscach wsi. Formularze zg?oszeniowe dost?pne by?y w biurze projektu. W dzia?ania informacyjne zaanga?owali?my cz?onkw naszego stowarzyszenia, a zw?aszcza zespo?u Rogowice. O wynikach rekrutacji poinformowali?my wszystkich osobi?cie. Do projektu zakwalifikowano 30 osb - 15 osb 60+( 11 kobiet i 4 m??czyzn) i 15 osb do 18.r.?. ( 3 ch?opcw i 12 dziewczynek). Warsztaty Tradycji naftowych przebiega?y sprawnie. 30 godzin warsztatw dla 20 uczestnikw ( 10 os. w wieku 60 + , oraz 10 osb do 18 r. ?.).zosta?o podzielone na 20 dni, oprcz tego mieli?my 5 prby przed wyst?pem na Oglnopolskim Przegl?dzie Dziecko w Folklorze. Na zaj?ciach frekwencja by?a 98% Nieobecni stanowili 2% Warsztaty r?kodzie?a obrz?dowego obejmowa?y 30 godzin zaj?? dla 20 uczestnikw ( 10 os. w wieku 60 + , oraz 10 osb do 18 r. ?.). Zaj?cia przeprowadzono podczas 10 spotka?. Na ka?de spotkanie po?wiecone by?o min 3 godziny, ale by?y takie spotkania, ktre trwa?y znacznie d?u?ej. Na tych warsztatach pod okiem instruktora pracowali?my wsplnie nad obrz?dowymi r?kodzie?ami, takimi jak wie?ce, ziela, wianki, sobtki zwane kropoczami. Zaj?cia by?y zawsze w obsadzie mi?dzypokoleniowej i cieszy?y si? wielka popularno?ci?, m?odzie? przyprowadza?a swoje rodze?stwo zaj?cia sta?y si? modne i to co ludowe sta?o si? atrakcyjne. Na zaj?ciach frekwencja by?a prawie 100% . W zdrowym ciele zdrowy duch Pod okiem wykwalifikowanego instruktora grupa uczestnikw tych warsztatw 20 osb ( 10 osb 60+ wraz z 10 os. do 18 r. ?.) uczestniczy?a w cyklu 30 godzin zaj?? gimnastycznych. Zaj?cia zosta?y dostosowane do umiej?tno?ci i wytrzyma?o?ci obu grup wiekowych i przeprowadzone je w ci?gu 20 dni. Zestawy ?wicze? zosta? dobrane do potrzeb uczestnikw zaj??. W zaj?ciach pilnie uczestniczyli wszyscy nieobecno?? na zaj?ciach nie przekracza?a 5%. Zgodnie z planem pojechali?my na przegl?d do Baranowa Sandomierskiego. Koszty wyjazdu obejmowa?y : koszty organizacji wycieczki, akredytacji, wy?ywienia, wynajmu autokaru. W wyje?dzie wzi?li udzia? wszyscy uczestnicy projektu, czyli 30 os. Przygotowanie do dzieci do przegl?du w czasie prowadzonych warsztatw przynios?o efekty w postaci dwch wyr?nie? na Oglnopolskim Przegl?dzie Dziecko w Folklorze co jest warto?ci? dodan? projektu, a przede wszystkimi wielkim naszym sukcesem. Zadanie zosta?o wykonane w 100% Tradycyjny stj ludowy W ramach tego dzia?ania skompletowali?my 15 od?wi?tnych stroi ludowych dla naszej m?odzie?y i 5 ubiorw potrzebnych do widowiska obrz?dowego. Wi?kszo?? prac powierzyli?my do wykonania krawcowej. Dzia?anie wykonali?my w pe?nym zakresie. Zakupili?my zgodnie z dzia?aniami projektu aparat-kamer?. Wszystkie dzia?ania zosta?y zrealizowane w zaplanowanych terminach, zgodnie z harmonogramem.

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim ktrzy przyczynili si? do zrealizowania dzia?a? projektowych i osi?gni?cia zak?adanych rezultatw.

Zwyczaje w krainie nafty

Zwyczaje w krainie nafty - to program integruj?cy mieszka?cw wok? inicjatyw chroni?cych

dziedzictwo naftowe, historyczne i kulturowe naszej krainy, pog??biaj?cy wi?zi mi?dzypokoleniowe,

czerpi?cy rado?? i korzy?ci ze wsplnych dzia?a? . Celem g?wnym projektu jest rozwini?cie

aktywno?ci spo?ecznej wok? integracji wewn?trz i mi?dzypokoleniowej osb starszych powy?ej 60

roku ?ycia i m?odzie?y do 18 roku ?ycia w oparciu o popularyzacj? tradycji naftowych zwi?zanych ze

zwyczajami naszego regionu i rozpowszechnianie kultury fizycznej. 2.Tworzenia ?wiadomego

spo?ecze?stwa obywatelskiego, poprzez aktywizowanie, prze?amywanie barier i stereotypw. 3.

Czerpanie rado?ci i korzy?ci z mi?dzypokoleniowych dzia?a? -. razem mo?emy wi?cej. Cele projektu

osi?gniemy przez: zaj?cia w temacie ochrony tradycji naftowych skr?canie kropoczy (sobtek

naftowych), wierzbowych tr?bek i piszcza?ek, wicie tradycyjnych wiankw, uk?adanie ziela, nauk?

pie?ni i zwyczajw naftowcw, ?wiczenie kondycji fizycznej, uzupe?nienie strojw ludowych dla

m?odych cz?onkw zespo?u, ktrych przygotujemy do udzia? w oglnopolskim przegl?dzie Dziecko w

folklorze. O z?o?eniu takiego projektu zdecydowa? cud, zapa? najm?odszego pokolenia Rogowicw

do kultywowania tradycji i wyst?pw w zespole ludowym i pomys?y seniorw jak rozwija?

zaanga?owanie najm?odszych. Dzi?ki proponowanym inicjatywom ( dzia?ania wypracowali?my

wsplnie) uratujemy warto?ci, ktre jak wida? mog? by? kluczem do rozwijania aktywno?ci

mieszka?cw i lekarstwem na samotno?? i wykluczenie.

ORGANIZACJA BIURA PROJEKTU, ZATRUDNIENIE PERSONELU I ZARZ?DZANIE

PROJEKTEM

Na wst?pie naszych dzia?a? zorganizujemy biuro do obs?ugi projektu, oraz zatrudnimy kadr? do

realizacji projektu. Biuro projektu oraz organizowane warsztaty zlokalizowane b?d? w

pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, ktrej wsp?w?a?cicielem jest Stowarzyszenie

Mi?o?nikw Wsi Rogi, stowarzyszenie nie b?dzie wi?c musia?o ponosi? kosztw wynajmu sal na

potrzeby realizacji dzia?a? projektu.

Personel projektu - w ramach obs?ugi administracyjnej projektu zosta?y zatrudnione na umow?

cywilno-prawn? nast?puj?ce osoby: Koordynator projektu oraz Specjalista ds. rozlicze?, opiekunowie

dla m?odzie?y nieletniej bior?cej udzia? w wyje?dzie na Oglnopolski Przegl?d Dziecko w Folklorze,

trenerzy prowadz?cy warsztaty. Zatrudnienie tych osb jest niezb?dne z punktu widzenia sprawnej i

efektywnej realizacji projektu,

Wolontariat:

- Informatyk prowadz?cy stron? internetow?, ktry wykona i poprowadzi zak?adk? dotycz?c?

realizacji projektu

- Kierownik wyjazdu na przegl?d do Baranowa Sandomierskiego

- osoba prowadz?ca warsztaty z r?kodzie?a obrz?dowego

- Cz?onkowie zespo?u Rogowice b?d? zaanga?owani w realizacj? warsztatw, w??cz? si? te?

bezpo?rednio w przygotowanie szkolenia, pomog? w promocji projektu oraz rekrutacji uczestnikw.

Cz?onkom zespo?u bardzo zale?y na skrupulatnym zrealizowaniu celw tego projektu, wi?c do?o??

wszelkich stara? by je osi?gn??.

-Cz?onkowie SMWR, b?d? zaanga?owani w przygotowanie Zagrody Etnograficznej na

przeprowadzenie warsztatw, w??cz? si? te? w promocj? projektu oraz rekrutacj? uczestnikw.

W celu osi?gni?cia zak?adanych celw i rezultatw, planuje si? podj?cie dzia?a? zwi?zanych z

bie??cym monitoringiem i ewaluacj?. Koordynator projektu b?dzie odpowiedzialny za ocen?

poszczeglnych realizacji zada?. Uzyskane informacje pozwol? na dokonanie niezb?dnych bie??cych

korekt w systemie wdra?ania projektu, ktre nie wp?yn? na jego merytoryczn? warto??, tak aby by?

on jak efektywny i dostosowany do potrzeb jego uczestnikw. Efekty projektu opisane zostan? w

sprawozdaniu z realizacji projektu.

PROMOCJA PROJEKTU I REKRUTACJA UCZESTNIKW

Promocja projektu - celem dzia?a? promocyjnych b?dzie jak najszersze przekazanie informacji o

planowanym przedsi?wzi?ciu w lokalnym ?rodowisku, zbudowanie pozytywnego wizerunku projektu,

wywo?anie zainteresowania dzia?aniami i zach?cenie odbiorcw do wzi?cia w nich udzia?u.

Dzia?ania promocyjne obejmuj?:

1. Wykonanie i prowadzenie zak?adki dotycz?cej realizacji projektu na stronie internetowej:

www.rogi.org.pl

2. Druk og?osze? zapraszaj?cych do udzia?u w projekcie.

3. Zaanga?owanie liderw wiejskich ( w tym cz?onkw zespo?u ludowego) do bezpo?redniego

kontaktu z osobami starszymi i m?odzie??. Osoby te zostan? wst?pnie powiadomione o rodzaju

przewidywanych dzia?a? i planowanych rezultatach projektu.

4. Przekazywanie informacji o projekcie na stronie internetowej: www.rogi.org.pl w celu dotarcia do

szerokiego kr?gu odbiorcw informacje o projekcie przekazane zostan? podczas og?osze?

parafialnych w ko?ciele oraz w obu rogowskich szko?ach, jak rwnie? og?oszenia rozwiesimy w filii

Banu i sklepach w naszej miejscowo?ci.

Rekrutacja uczestnikw do projektu prowadzony b?dzie nabr grupy 30 os. (15 os. - 60+ oraz 15 os.

do 18 r.?.).

Rekrutacja uczestnikw odb?dzie si? na podstawie formularzy zg?oszeniowych dost?pnych na stronie

stowarzyszenia i u Koordynatora projektu.

Na wszystkich og?oszeniach i materia?ach informacjach, znajdowa? si? b?dzie informacja dotycz?ca

?rde? finansowania projektu.

Zainteresowane osoby b?d? mog?y uzyska? szczeg?owe informacje na temat projektu w biurze

projektu lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Za przygotowanie kampanii promocyjnej i rekrutacj? odpowiedzialny b?dzie Koordynator projektu.

Zasoby kadrowe

W?rd cz?onkw i sympatykw Stowarzyszenia Mi?o?nikw Wsi Rogi s? osoby posiadaj?ce

do?wiadczenie w przygotowaniu, realizowaniu i rozliczaniu r?nego typu projektw, zarwno

dotycz?cych dziedzictwa kulturowego, promocji obszaru, jak rwnie? aktywizacji mieszka?cw, w

r?nym przedziale wiekowym.

Osoby zaanga?owane w realizacj? niniejszego projektu, na co dzie? spotykaj? si? z prac? w lokalnym

?rodowisku, znaj? potrzeby, mo?liwo?ci mieszka?cw oraz specyfik? grup spo?ecznych do ktrych

kierowany jest projekt, szczeglnie je?li chodzi o osoby starsze po 60 r.?. oraz m?odzie?.

Zasoby rzeczowe.

Biuro projektu oraz warsztaty zlokalizowane b?d? w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w

Rogach, ktrej wsp?w?a?cicielem jest Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi, stowarzyszenie nie

b?dzie wi?c musia?o ponosi? kosztw wynajmu sal na potrzeby realizacji dzia?a? projektu.

Zagroda wyposa?ona jest w przedmioty, narz?dzia, meble i sprz?ty gospodarstwa domowego, jakie

wykorzystywano dawnej w gospodarstwie domowym, ponadto znajduj? si? tam stoliki i ?awy, ktre

wykorzystane b?d? na potrzeby warsztatw.

Klimat i aura Zagrody Etnograficznej, jej autentyczna dawna sceneria, przyczyni si? do tego, ?e

prowadzone zaj?cia warsztatowe b?d? mia?y dodatkow? warto?? - w?a?nie zapach i smak przesz?o?ci.

Przy Zagrodzie zlokalizowany jest zio?owy ogrdek przydomowy, ktrego zasoby (ro?liny, zio?a, itp.)

b?d? wykorzystywane przy robieniu wiankw i ziela.

Posiadamy niezb?dnego sprz?tu multimedialnego do przeprowadzania warsztatw tj. laptop, rzutnik,

ekran, ktry zosta? zakupiony w poprzednich dzia?aniach ASOS-u. Zakupimy aparat mini kamer? co

pozwoli nam na dokumentacje tych i kolejnych przedsi?wzi??.

Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski