ASOS My Tutejsi Rogowice

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

My tutejsi Rogowice to projekt finansowany z Rz?dowego Programu na Rzecz Aktywno?ci Spo?ecznej Osb Starszych. Projekt jest realizowany od 1czerwca do 1 grudnia 2014 r.
Na dzia?ania w ramach projektu My tutejsi Rogowice - nasze stowarzyszenie pozyska?o ?rodki finansowe w wysoko?ci 39 000 z?. z Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej.

Cele

Celem g?wnym projektu jest rozwini?cie aktywno?ci spo?ecznej wok? integracji wewn?trz i mi?dzypokoleniowej osb starszych powy?ej 60 roku ?ycia i m?odzie?y do 18 roku ?ycia w oparciu o proponowan? form? dzia?a?, wychodz?cych na przeciw potrzeb obu grup spo?ecznych.
Cel projektu zostanie osi?gni?ty poprzez warsztaty dopasowanych do potrzeb odbiorcw zarwno w obszarze kultury ludowej ( rozwijaj?ce pasje i zainteresowania osb uczestnicz?cych w projekcie),jak i kultury fizycznej ( proponuj?ce zaj?cia ruchowe na ?wie?ym powietrzu i gimnastyk?), wspln? prac? przy opracowaniu s?ownika Polsko Rogowskiego i poprzez wsplny wyjazd edukacyjno integracyjny.
Cele szczeg?owe to:
1. Popularyzacja kultury ludowej i kultury fizycznej,
2. Wykorzystanie wiedzy i do?wiadczenie osb starszych oraz otwarto?? i elastyczno?? m?odzie?y,
3. Zaanga?owanie m?odzie?y w kontynuowanie tradycji folklorystycznych zespo?u ludowego Rogowice
4.Prze?amanie stereotypw spo?ecznych

Cele szczeg?owe zostan? osi?gni?te poprzez:

1. Pierwszy cel zostanie osi?gni?ty poprzez wsplne zaj?cia warsztatowe: Na Rogowsk? nut? ( nauk ?piewu pie?ni tradycyjnych, obrz?dowych i ko?cielnych), Teatr na wsi ( praca nad przedstawieniami teatralno obrz?dowymi w obsadzie mi?dzypokoleniowej), zaj?cia w obszarze kultury fizycznej aktywizuj?ce i integruj?ce, poprzez ruch na ?wie?ym powietrzu i gimnastyk?, wydanie s?ownika Polsko Rogowskiego,
2. Drugi cel zostanie osi?gni?ty poprzez wsplne zaj?cia warsztatowe chroni?ce to?samo?ci kulturow? i zaj?cia w obszarze kultury fizycznej aktywizuj?ce i integruj?ce poprzez ruch na ?wie?ym powietrzu i gimnastyk?, wspln? prac? przy wydaniu s?ownika Polsko Rogowskiego, poprzez wsplny wyjazd edukacyjno integracyjny,
3. Trzeci cel zostanie osi?gni?ty poprzez skompletowanie strojw ludowych dla m?odzie?y i wsparcie zespo?u w wyst?pach oraz poprzez wspln? nauk? ?piewu pie?ni tradycyjnych, wspln? praca nad przedstawieniami teatralno obrz?dowymi w obsadzie mi?dzypokoleniowej,
4. Czwarty cel zostanie osi?gni?ty poprzez realizacje wszystkich dzia?a? projektowych.


Uwaga

Wa?nym celem w projekcie jest uszycie tradycyjnych strojw ludowych dla m?odzie?y. Przez to wesprzemy istniej?cy nasz zesp? ludowy Rogowice, ktry sk?ada si? z samych wiekowych osb Dzia?alno?? zespo?u zostanie o?ywiona, sk?ad odm?odzony, a wyst?py zespo?u stan? si? bardziej atrakcyjne. Zespo?y z obsad? mi?dzypokoleniow? maj? wi?ksz? szans? na zdobycie nagrd i wyr?nie?, a przede wszystkim szanse na przetrwanie i przekazanie pa?eczki pokole? swoim nast?pcom.
Zale?y nam na zorganizowaniu wyjazdu integracyjno edukacyjnego na ktry pojad? wszyscy uczestnicy projektu. Chcemy wybra? si? do miejscowo?ci Ga? Przeworska, by tam spotka? si? z zespo?em ludowym wielopokoleniowym Gacoki, ktry ju? od lat dzia?a nieprzerwanie i kultywuje tradycje obszaru. Chcemy podgl?dn?? jak dzia?aj?, dowiedzie? si? jak uda?o im si? przetrwa?, porozmawia? i zobaczy? jak wsp?pracuj? z m?odzie?? na niwie kultury ludowej i wyci?gn?? z tej wizyty wnioski dla naszego zespo?u. Poniewa? Ga? le?y niedaleko ?a?cuta, gdzie znajduje si? pere?ka polskiej architektury pa?acowej - zamek Potockich - w ramach integracji zamierzamy zwiedzi? zamek i park pa?acowy. Takie wyjazdy, wizyty studyjne ??cz? i dodaj? skrzyde? do dalszych dzia?a?.


Krtki opis projektu

My tutejsi Rogowice to program dzia?a? chroni?cych to?samo?ci kulturow?. Celem g?wnym projektu jest rozwini?cie aktywno?ci spo?ecznej wok? integracji wewn?trz i mi?dzypokoleniowej osb starszych 60 + i m?odzie?y do 18 r. ?. w oparciu o proponowan? form? dzia?a?, wychodz?cych na przeciw potrzeb obu grup spo?ecznych. Cele szczeg?owe to: 1. Popularyzacja kultury ludowej i kultury fizycznej, 2. Wykorzystanie wiedzy i do?wiadczenie osb starszych oraz otwarto?ci m?odzie?y, 3. Zaanga?owanie m?odzie?y w kontynuowanie tradycji zespo?u ludowego Rogowice, 4.Prze?amanie stereotypw spo?ecznych. Cele projektu zostan? osi?gni?te poprzez cykl warsztatw: Na rogowsk? nut?, Teatr na wsi, ?wiczymy i godomy po rogowsku, Nordic Walking na ludowo, wydanie S?ownika, odtworzenie strojw ludowych, wyjazd integracyjny. Osi?gniemy je poprzez realizacje wszystkich dzia?a? projektowych. O z?o?eniu projektu zdecydowa?a deklaracja m?odzie?y, ktra chce pozna? dziedzictwo kulturowe swojej wsi i deklaracja starszych, ktrzy posiadan? w tym obszarze wiedz? chc? si? podzieli? z m?odzie??. Dzi?ki temu dziedzictwo kulturowe ochronimy i przeka?emy przysz?ym pokoleniom.

Nasze dzia?ania.

Cele projektu zosta?y wyznaczone w oparciu o przemy?lane dzia?ania wok? rozwini?cia aktywno?ci spo?ecznej i integracji wewn?trz i mi?dzypokoleniowej osb starszych i m?odzie?y wynikaj?ce z troski o dziedzictwo kulturowe naszej wsi. O takich potrzebach rozmawiali?my wielokrotnie przy okazji r?norakich spotka? z seniorami i m?odzie??. Analiz? potrzeb w tym zakresie przeprowadzono w?rd spo?eczno?ci lokalnego jak rwnie? skorzystano z urz?dowych danych.
Wi?kszo?? z naszych seniorw nie pracuje, jest na rencie, lub emeryturze i dysponuje dusz? ilo?ci? wolnego czasu. Nie s? to te? wielohektarowi rolnicy, tylko zazwyczaj osoby uprawiaj?ce grz?dki dla w?asnych potrzeb i ogrdki kwiatowe dla przyjemno?ci. Grupa ta cz?sto pozostaje wykluczona i odosobniona w stosunku do pozosta?ej cz??ci mieszka?cw z uwagi na ni?szy status spo?eczny, samotno??, niski poziom materialny, brak alternatywnych ofert sp?dzania wolnego czasu. Barier? nie do pokonania jest te? mentalno?? ?rodowiska, ktra sprawia ?e pe?ni unikalnej wiedzy i umiej?tno?ci seniorzy czuj? si? niepotrzebni i po prostu starzy. Chcemy w tym projekcie znale?? furtk? - po przekroczeniu ktrej te osoby zab?ysn?: wiedz? etnograficzno historyczn?, stan? si? dostrze?eni, przydatni i potrzebni.
M?odzi mieszka?cy naszej wsi to osoby ucz?ce si? na miejscu w dwch szko?ach: Szkole Podstawo i Spo?ecznym Gimnazjum w Rogach, a tak?e doje?d?aj?ce do okolicznych szk? ?rednich. Wi?kszo?? wolnego czasu sp?dzaj? w swojej rodzinnej wsi, niekiedy bardzo si? nudz?c. Mo?na bez skrepowania stwierdzi?, ?e cz?sto tak jak i starszym doskwiera im samotno?? i t?sknota - za czym? co wraca jak wspomnienia ko?ysanki z dzieci?stwa. Integracja wok? wyznaczonych celw b?dzie wspania?? okazj? do dzielenia si? wiedz? i do?wiadczeniem osb starszych oraz obyciem i elastyczno?ci? kszta?tuj?cego si? m?odego pokolenia. Ta wsp?praca b?dzie dobrym powi?zaniem, ktre przyniesie pozytywne rezultaty zarwno spo?eczne, wychowawcze jak i edukacyjne.
Mieszka?cy naszej wsi brali udzia? w dzia?aniach ASOS realizowanych przez nasze stowarzyszenie w 2013 r. Zaanga?owanie w dzia?aniach po obu stronach by?o wielkie. Dzia?ania dotyczy?y w sporej cz??ci warsztatw z r?kodzie?a ludowego i umiej?tno?ci rzemie?lniczych - skierowane by?y do grup osb posiadaj?cych, lub chc?cych si? nauczy? sprawno?ci manualnych. Projekt zako?czy? si? sukcesem i zosta? rozliczony pozytywnie. Podczas realizacji poprzedniego projektu, spotka? warsztatowych, ktre odbywa?y si? w Zagrodzie Etnograficznej ( otwartej w 2012) w Rogach, posta? pomys? by zaj?? si? rwnie? ulotn? stron? dziedzictwa przodkw jak? stanowi? pie?ni, obrz?dy, zwyczaje, gwara, nazwy lokalne. Potrzeba takich dzia?a? wynika te? z aspektw historycznych. Pocz?tki teatru ludowego si?gaj? w naszym regionie lat 20 XX w. To wraz z odradzaj? si? polsko?ci? tych ziem zacz?to organizowa? wiejskie grupy teatralne, ktre re?yserowane przez spo?ecznych liderw, cz?sto nauczycieli, opracowywa?y i wystawia?y przedstawienia ( klasyk? narodow?, scenki historyczne, humorystyczne opowie?ci z ?ycia wsi). Mamy to szcz??cie, ?e w Rogach do lat powojennych dzia?a?y zespo?y ludowe i amatorskie teatry. Po d?ugiej przerwie ( lata 70, 80, 90) w 2000 roku z potrzeby serca utworzyli?my zesp? ?piewaczo - obrz?dowy Rogowice, ktry sk?ada si? obecnie z samych wiekowych osb. Prby odbywaj? si? nieregularnie, pal?c? potrzeb? jest odm?odzenie zespo?u zaanga?owania m?odych ludzi, ktrzy by wspar?y dzia?ania grupy seniorw. Prby takie czyniono wielokrotnie c? kiedy zawsze by? to temat wstydliwy, niemodny. Potrzeba ratowania zespo?u nabrzmia?a w spo?ecze?stwie. Ostatnio przy pomocy nauczycieli uda?o si? zgromadzi? grupk? m?odzie?y, ktra dwa razy wyst?pi?a ?piewaj?c z wielkim entuzjazmem, tradycyjne pie?ni. Przy wsparciu finansowemu ( naszego stowarzyszenia, rodzicw i szko?y) uszyto dla nich 10 spdnic i gorsetw. Niestety nie jest to pe?ny strj ludowy. Dzi?ki temu projektowi chcemy na wzr starych posiadanych przez seniorw od?wi?tnych strojw skompletowa? strj dla 20 m?odych ludzi. To m?odzie? szkolna wysz?a z propozycj? by wsplnie ze starszymi uczy? si? tradycyjnych pie?ni, a seniorzy chc? si? podzieli? na warsztatach z m?odymi swoj? wiedza, ktra przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie przetrwa?a o naszych czasw. Ta wiedza dzi?ki projektowi ( scenariusze przedstawie?, teksty piosenek, gwarowy s?ownik Polsko Rogowski )zostanie przy pomoc? nowoczesnych no?nikw cyfrowych wreszcie spisana, ochroniona i w ca?o?ci przekazana przysz?ym pokoleniom.
Kultura fizyczna ( niestety mocno zaniedbanej zarwno u starszych, jak i u najm?odszych) to sfera w ktrej b?d? prowadzone zaj?cia obejmuj?ce ?wiczenia gimnastyczne i marsze Nordic Wolking. W ramach naprawy tej sytuacji chcemy aktywizowa? i integrowa? poprzez ruch. W my?l dawnego has?a w zdrowym ciele zdrowy duch, chcemy propagowa? dobrodziejstwa p?yn?ce z uprawiania gimnastyki i ruchu na ?wie?ym powietrzu. Skutki naszego przedsi?wzi?cia b?d? widoczne na zorganizowanych warsztatach i zaj?ciach ruchowych. Kolorowy, ?piewny folklor b?dzie rezultatem wyst?pw m?odych Rogowicw, ktrzy w nowych od?wi?tnych strojach ludowych b?d? przysz?o?ci? zespo?u, gwara przemwi do nas ze S?ownika Polsko- Rogowskiego i z opracowanych wed?ug scenariuszy przedstawie? .

Rezultaty

cyklu 4 mi?dzypokoleniowych warsztatw aktywizuj?cych
20 kompletnych od?wi?tnych strojw ludowych
wyjazd integracyjnego
Publikacja S?ownik Polsko - RogowskiBroszury.
Opracowane scenariusze przedstawie?
Tematy zaj?? warsztatowych to: 1. Na rogowsk? nut? ( wsplna nauka ?piewu tradycyjnych pie?ni ludowych i obrz?dowych), 2. Teatru na wsi (przygotowanie przedstawie? w ob?bie zwyczajw i obrz?dw), warsztaty, 3. ?wiczymy i godomy po rogowsku ( ?wiczenia relaksacyjno rozci?gaj?ce, na ktrych rozmawiamy tylko gwar?), 4. Nordic Waking na ludowo ( chodzimy pod okiem instruktora, poznajemy nazwy lokalne i odkrywamy warto?ci wsi na nowo). ?wietnym sposobem na integracje b?dzie rwnie? zorganizowanie wyjazdu studyjnego ( ??cz?cego wszystkie dzia?ania) i wydanie broszury - S?ownik polsko-rogowski.
II.3 Opis adresatw
Projekt jest skierowany do mieszka?cw wsi Rogi w Gminie Miejsce Piastowe tj. do osb powy?ej 60 roku ?ycia i do m?odzie?y do 18 roku ?ycia. Wybieraj?c uczestnikw projektu zostanie zachowana zasada rwno?ci szans i p?ci. Wszyscy mieszka?cy b?d? mieli rwny dost?p do dzia?a? realizowanych w ramach niniejszego projektu, bez wzgl?du na p?e?, niepe?nosprawno??, czy sytuacj? socjaln?. Bezpo?rednimi odbiorcami projektu b?dzie grupa 40 mieszka?cw wsi Rogi ( 20 osb w wieku 60 + i 20 osb do 18 r. ?.). Po?rednio odbiorcami projektu b?dzie ca?a spo?eczno?? lokalna, ktrej b?dziemy chcieli pokaza? pozytywne aspekty mi?dzypokoleniowej wsp?pracy i efekty wsplnych dzia?a?.

Wolontariusze w projekcie to:

- Opiekun dla m?odzie?y nieletniej bior?cej udzia? w planowanym wyje?dzie edukacyjno-integracyjnym praca b?dzie mia?a form? wolontariatu.
- Informatyk prowadz?cy stron? internetow?, ktry wykona i poprowadzi zak?adk? dotycz?c? realizacji projektu praca b?dzie mia?a form? wolontariatu.
- kierownik wyjazdu edukacyjno integracyjnego,
- osoba, ktra merytorycznie opracuje s?ownik polsko Rogowski.
- Cz?onkowie zespo?u Rogowice b?d? zaanga?owani w realizacj? warsztatw, w??cz? si? te? bezpo?rednio w prace przygotowawcze nad publikacj? - S?ownik Polsko Rogowski, pomog? w promocji projektu oraz rekrutacji uczestnikw. Cz?onkom zespo?u bardzo zale?y na skrupulatnym zrealizowaniu celw tego projektu, wi?c do?o?? wszelkich stara? by je osi?gn??.

Zasoby rzeczowe.

Biuro projektu oraz warsztaty Na Rogowsk? nut? i niektre zaj?ciaTeatru wiejskiego zlokalizowane b?d? w pomieszczeniach Zagrody Etnograficznej w Rogach, ktrej wsp?w?a?cicielem jest Stowarzyszenie Mi?o?nikw Wsi Rogi, stowarzyszenie nie b?dzie wi?c musia?o ponosi? kosztw wynajmu sal na potrzeby realizacji dzia?a? projektu. Cz??? zaj?? odb?dzie si? na scenie w Domu Ludowym w Rogach, do ktrego stowarzyszenie ma dost?p.

Zagroda wyposa?ona jest w przedmioty, narz?dzia, meble i sprz?ty gospodarstwa domowego, jakie wykorzystywano dawnej w gospodarstwie domowym, ponadto znajduj? si? tam stoliki i ?awy, ktre wykorzystane b?d? na potrzeby warsztatw. Wyposa?enie Zagrody b?dzie u?ywane jako rekwizyty do opracowywanych przedstawie?, co uchroni nas od ponoszenia dodatkowych kosztw.
Klimat i aura Zagrody Etnograficznej, jej autentyczna dawna sceneria, przyczyni si? do tego, ?e prowadzone zaj?cia warsztatowe b?d? mia?y dodatkow? warto?? - w?a?nie zapach i smak przesz?o?ci.


Serdecznie dzi?kujemy wszystkim uczestnikom i osob? zaanga?owanym w realizacje opisanych dzia?a? projektowych.

Galeria


Copyright © 2021 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski