Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

„FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI”

 

Lokalna Grupa Dzia?ania „Kraina Nafty” rozpocz??a realizacj? projektu pn. „Festiwal serwatkowych smaków
i lokalnych tradycji”, wspó?finansowanego w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/ TRADYCYJNEGO /EKOLOGICZNEGO - NGO, JST, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Wspó?pracy - projekt pn. "Alpejsko - Karpacki Most Wspó?pracy".

 

Celem ogólnym projektu jest: wsparcie, promocja i popularyzacja produktów lokalnych i tradycyjnych, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem serwatki oraz lokalnej twórczo?ci i lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizacj? cyklu imprez pn. FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI.

 

Cele szczegó?owe projektu:

- wsparcie i promocja podmiotów, które dzia?aj? w dziedzinie produktów lokalnych i tradycyjnych, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem serwatki do produkcji i us?ug oraz pobudzenie aktywno?ci spo?eczno?ci lokalnej, poprzez organizacj? cyklu imprez pn. FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI

- podniesienie wiedzy i ?wiadomo?ci spo?eczno?ci lokalnej w zakresie mo?liwo?ci wykorzystania produktów lokalnych i tradycyjnych oraz serwatki do produkcji i us?ug, poprzez organizacj? seminarium dla w/w podmiotów,

- wzrost konkurencyjno?ci i innowacyjno?ci podmiotów, które dzia?aj? w dziedzinie produktów lokalnych
i tradycyjnych, w tym przedstawicieli Klastra Serwatkowa Kraina,

- popularyzacja produktów lokalnych i tradycyjnych, poprzez stworzenie wspólnej oferty us?ug i produktów lokalnych i tradycyjnych, w tym z wykorzystaniem serwatki - utworzenie zak?adki na stronie internetowej www.kraina-nafty.pl.

 

Projekt przewiduje podj?cie szeregu dzia?a? zwi?zanych ze wsparciem, promocj? i popularyzacj? produktów lokalnych i tradycyjnych oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego obszaru obj?tego projektem tj.:

 

  1. Kampania promocyjno-informacyjna projektu, której celem b?dzie przekazanie informacji o projekcie
    w lokalnym ?rodowisku poprzez: plakaty, og?oszenia w mediach, roll up oraz utworzenie zak?adki na stronie internetowej LGD.

 

  1. Organizacja cyklu 3 imprez pn. FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI - promuj?cych serwatkowe smaki i lokalne tradycje tj. produkty tradycyjne, lokalne, w tym z serwatki. Ich celem b?dzie pobudzenie aktywno?ci spo?eczno?ci lokalnej w zakresie mo?liwo?ci wykorzystywania serwatki i lokalnych produktów do promocji regionu i kultywowania tradycji. Serwatka posiada w?a?ciwo?ci zdrowotne i lecznicze, ma bogat? tradycj? stosowania w gospodarstwach domowych, obecnie jest zapomniana i niedoceniana. Poprzez projekt b?dzie mo?liwo?? zaprezentowania i po raz pierwszy wypromowania jej jako produktu – serwatkowych smaków - z licznymi mo?liwo?ciami zastosowania. Oprócz serwatki promowane b?d? produkty lokalne i oparte na tradycji.G?ówny trzon imprez b?d? stanowili producenci zrzeszeni w Klastrze serwatkowym, prezentuj?cy walory serwatki – produkty z zastosowaniem serwatki, mo?liwo?ci wykorzystania, jej w?a?ciwo?ci.

 

Do udzia?u w imprezach zaanga?owane zostan? tak?e KGW z obszaru LGD, które przygotuj? tradycyjne potrawy kulinarne, produkty regionalne oraz stó? regionalny. B?d? promowa?y tradycje kulinarne, oparte o dawne domowe przepisy, potrawy b?d? wydawane w formie degustacji. Poprzez prezentacje „jad?a wiejskiego” b?dziemy poznawa? warto?ci kulturowe obszaru oraz w ten sposób je promowa?.

Imprezy u?wietnia? b?d? wyst?py lokalnych zespo?ów ludowych, które s? ?ywym obrazem kultywowania
i krzewienia tradycji, lokalnych zwyczajów, pie?ni i obrz?dów.

 

Ponadto planuje si? zaproszenie twórców i r?kodzielników z ca?ego Podkarpacia, prezentuj?cych swoj? twórczo?ci i dorobek artystyczny.

 

Koszty organizacji FESTIWALU obejmuj? tak?e zakup 4 drewnianych straganów - domków wystawienniczych/kiermaszówek na potrzeby organizacji cyklu imprez. Stragany b?d? udost?pnione dla wystawców prezentuj?cych produkty lokalne i tradycyjne, r?kodzie?o, kulinaria.

 

Harmonogram imprez:

30 czerwiec 2013 r.

Dukla

14 lipiec 2013 r.

Chorkówka – plac przy GOK

4 sierpie? 2013 r.

Rogi – przy Zagrodzie Etnograficznej

 

  1. Organizacja Seminarium dotycz?cego produktów lokalnych i tradycyjnych oraz z wykorzystaniem serwatki - w zakresie mo?liwo?ci ich wykorzystywania do promocji obszaru i rozwoju gospodarczego producentów. Cykl 3 wyk?adów, których celem b?dzie przekazanie wiedzy w zakresie zastosowania i w?a?ciwo?ci serwatki, certyfikacji produktów, systemu jako?ci ?ywno?ci, pozyskiwania ?rodków zewn?trznych oraz technik prowadzenia kampanii promocyjnych na rzecz upowszechniania produktu i zwi?kszania jego renomy.

 

  1. Zarz?dzanie projektem.

 

Gr. docelow? projektu s?: cz?onkowie Klastra oraz podmioty dzia?aj?ce w dziedzinie produktów lokalnych
i tradycyjnych tj. uczestnicy seminarium 20 os, osoby zaanga?owane w organizacj? imprez: 9 KGW, 9 zespo?ów, twórcy i producenci (wystawcy) – ok. 100 os.

Odbiorcami po?rednimi: s? lokalni mieszka?cy i tury?ci.

 

Okres realizacji

01.04.2013 r.

31.08.2013 r.

Wydatki kwalifikowalne

22 000,00 z?.

100%

Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Lokalnego /Tradycyjnego /Ekologicznego - NGO

19 800,00 z?.

90%

?rodki w?asne

2 200,00 z?.

10%

 

W zwi?zku z realizacj? niniejszego projektu zapraszamy ch?tnych twórców i r?kodzielników z obszaru województwa Podkarpackiego do udzia?u w organizowanych imprezach pn. FESTIWAL SERWATKOWYCH SMAKÓW I LOKALNYCH TRADYCJI.

Kontakt i zg?oszenia: Biuro LGD „Kraina Nafty”, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14;

Tel. 13 44 07 043, 509 956 144, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.


Copyright © 2020 www.rogi.org.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Projekt i realizacja Maksymilian Kowalski